Uczelnie przygotowały jednakże programy stypendialne. Student może ubiegać się o stypendium socjalne, za wyniki w nauce oraz o stypendium specjalne. To ostatnie przyznawane jest studentom o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. Mogą o nie występować słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; licencjackich, magisterskich lub doktoranckich. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Najwyższą kwotę stypendium mogą otrzymać osoby ,wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, I grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wysokość stypendium określana jest przez poszczególne uczelnie w regulaminach ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Wśród programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niezwykle ważną rolę pełni program STUDENT II. Adresatami tego programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym. Przyznawane w ramach programu dofinansowanie może obejmować: opłatę za naukę(czesne), koszty zakwaterowania, koszty dojazdów, koszty związane z dostępem do internetu ( w tym instalacja i abonament). W ramach dofinansowania można dokonać zakupu przedmiotów ułatwiających naukę, jak programy komputerowe, pamięć przenośna USB, dyski optyczne. Program pozwala też na sfinansowanie wyjazdów organizowanych w ramach zajęć na uczelni.

Niektóre uczelnie organizują spotkania z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uniwersytet Śląski w Katowicach zorganizował takie spotkanie 28.09.2012. Przedstawiciel PFRON szczegółowo omówił możliwości wykorzystania przyznanych środków oraz sposób rozliczania w ramach programu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań dotyczących programu Student II.

Szczegółowe informacje oraz wzory druków można znaleźć na stronie PFRON