rotary5Rotary jest światową organizacją humanitarną liczącą ponad 1,2 miliona członków, zrzeszonych w 34.500 klubach Rotary w ponad 200 krajach.

Członkowie Rotary to mężczyźni i kobiety o różnorodnych zawodach których łączy wspólny cel uczynienia świata lepszym przez służbę humanitarną. Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

• rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
• promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej
• promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
• stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
• propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Motto Rotary: Service Above Self (Służba ponad własne interesy).

Klub Rotary (RC)(organizacja służebna)- to ochotnicza, działająca nie dla zysku organizacja, której członkowie spotykają się regularnie w celu pomocy potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach. Pomoc ta przekazywana jest w formie pracy własnej członków klubu i/lub poprzez zbieranie pieniędzy i przekazywanie ich na określone cele. W pierwszym rzędzie misją klubu jest służba; dodatkowo członkowie klubów okazują sobie wsparcie, spotykają się i inspirują wzajemnie do indywidualnego rozwoju. W Polsce działa 76 Klubów Rotary liczących w sumie ok. 1200 członków. Kluby zrzeszone są w Stowarzyszeniu Polskich Klubów Rotary. Stowarzyszeniem kieruje Zarząd z „Gubernatorem” na czele. Wszystkie funkcje w Rotary sprawuje się rok.

Klub Interactu (IAC) to powołana i sponsorowana przez Klub Rotary organizacja młodych ludzi w wieku 12-19 lat. Młodzież zrzeszona w IAC poprzez działania klubowe rozwija:

- umiejętności przywództwa
- szacunek dla innych ludzi, szczególnie tych, którzy potrzebują pomocy
- odpowiedzialność i poszanowanie pracy
- porozumienie międzynarodowe i dobrą wolę.

W Polsce funkcjonuje 8 Interact Klubów zrzeszających ok.120 młodzieży. Na terenie Kotliny Jeleniogórskiej działają 3 Kluby Rotary: RC Jelenia Góra, RC Karpacz –Karkonosze i RC Jelenia Góra-Cieplice. Przy tym ostatnim klubie działa też IAC Jelenia Góra Cieplice.

Po tym wprowadzeniu czytelnikowi, który po raz pierwszy zetknął się z tematyką rotariańską, łatwiej będzie zapoznać się z poniższym tekstem.

rotaryW dniach 16-21 października w Karpaczu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Interact w Służbie Pokoju”. Została ona zorganizowana przez działający w strukturach Stowarzyszenia Komitet ds. Interactu. Skupia on na szczeblu ogólnopolskim wszystkie IAC. Współorganizatorem był Komitet Polska-Izrael działający także w Stowarzyszeniu. Do udziału zaproszone zostały delegacje interactorskie z Niemiec, Izraela, Ukrainy i Polski. W sumie gościliśmy 34 Interactorów i 6 opiekunów. Naszą bazą był pensjonat EMI w Karpaczu, który na czas konferencji był wyłącznie do naszej dyspozycji. W uroczystości otwarcia udział wziął m. innymi Gubernator Krzysztof Kopyciński, Past (były) Gubernator,dr Tadeusz Płuziński, który wygłosił wykład inauguracyjny. Organizatorów reprezentowali: Przew. Komitetu ds. Interactu A. Czajkowski ( RC Jelenia Góra-Cieplice) , Przewodnicząca Komitetu Międzykrajowego Polska-Izrael M. Czajkowska (RC Jelenia Góra -Cieplice). Współorganizatorem był Rotary Club Jelenia Góra Cieplice, z Prezydentem Elą Zakrzewską na czele. Klub bardzo aktywnie włączył się w proces realizacji programu konferencji.rotary2

Kraje biorące udział w spotkaniu mają za sobą bardzo trudną historię. Chcemy, aby dzięki młodym pokoleniom przeszłość ta nie dzieliła, a łączyła nasze kraje i narody. Temu celowi służyły zajęcia i panele dyskusyjne z młodzieżą. Doskonałym pomysłem było wspólne malowane plakatu wyrażającego dążenie do pokoju na świecie. Młodzież bardzo poważnie podeszła do dyskusji na zaproponowane przez organizatorów tematy. Poziom wypowiedzi był, w ocenie moderatora doc. J. Zapruckiego oraz T. Płuzińskiego, bardzo wysoki i świadczył o dojrzałości dyskutantów. Oprócz zajęć merytorycznych organizatorzy przygotowali bogaty program integracyjno-turystyczny. Zwiedzaliśmy Jelenia Górę, Zamek Książ, Dolinę Pałaców i Ogrodów, Sztolnie Uranowe, Park Miniatur, willę laureata Nagrody Nobla G. Hauptmanna itd. Uczestników konferencji przyjął Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, który sprawował honorowy patronat nad konferencją. Spotkanie młodzieży było też doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy Przewodniczącymi Komitetów ds. Interactu w Izraelu- Perah Ben-Gad, na Ukrainie-Siergiej Sajenko i w Polsce-Adam Czajkowski. Stronę niemiecką reprezentowali Reinhold Meier, oraz Jarek Wistuba jako jeden z pomysłodawców i organizatorów po stronie niemieckiej. W delegacji izraelskiej uczestniczył też Shlomo Blond, który jest odpowiedzialny w izraelskim Rotary za pracę z młodzieżą. W opinii opiekunów i organizatorów cele konferencji zostały w pełni osiągnięte. rotary1Dyskusje panelowe wykazały zbieżność poglądów młodzieży. Podkreślała ona konieczność wspólnych wysiłków w celu utrzymania pokoju. Udało się także osiągnąć cel integracyjny. Dowiodły tego m. innymi wspólnie obchodzone przez całą młodzież 17 urodziny Omera – jednego z członków delegacji izraelskiej. Przedstawiciele strony niemieckiej zadeklarowali , iż w przyszłym roku konferencja odbędzie się w Niemczech.

W imieniu organizatorów pragnę serdecznie podziękować Gubernatorowi Krzysztofowi Kopycińskiemu za poparcie idei organizacji konferencji, wsparcie finansowe i udział w konferencji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i współorganizatorom. Dziękujemy także członkom RC Jelenia Góra Cieplice, którzy swoją pracą i zaangażowaniem zapewnili sprawną realizację programu. Dziękujemy właścicielce Pensjonatu EMI Pani Danucie Kobylak. W zgodnej opinii wszystkich uczestników stworzyła nam prawdziwie domową, ciepłą atmosferę.

Adam i Małgorzata Czajkowscy

Poniżej wykład inauguracyjny dr. Tadeusza Płuzińskiego. Ze względu na jego ważką treść zamieszczamy go w całości.

Pokój i jego zalety

Jest taka teoria, która mówi, że postęp ludzkości dokonuje się dzięki wojnom.

Wojna powoduje gwałtowne przyspieszenie stosowanych w danym czasie technologii. Dokonują się nowe odkrycia naukowe, realizowane są innowacyjne wdrożenia przemysłowe. Zwolennicy tej teorii mają na potwierdzenie takiej wizji postępu, mnóstwo przykładów. Jest jeszcze dalej idąca hipoteza. Mówi ona, że wojna leży w naturze człowieka. Ludzkość rozwijała się bo ludzie musieli ciągle o coś walczyć. Pogląd ten głosi, że stan wojny rozwija człowieka również mentalnie. Okres pokoju uważa się za czas zastoju, który należy świadomie ograniczać wywołując kolejne wojny.

Przyjmując te założenia należałoby zgodzić się z twierdzeniem, że moje pokolenie to ludzie zmarnowanych szans, ponieważ na obszarze większości terytorium Europy, od ponad 70 lat nie było wojny.

rotary4Ja jestem z tego dumny i szczęśliwy oraz uważam, że to już trzecie pokolenie mieszkające na tych terenach miało szczególne szczęście, nieznane dla wielu, których wspomniana na wstępie mojego wystąpienia teoria roli wojen, nie ominęła. Postęp jaki dokonał się podczas ponad siedemdziesięcioletniego okresu pokoju jest ogromny, jesteśmy tego świadkami a twierdzenie, że tylko wojny nadają naszej cywilizacji szybki rozwój, jest po prostu kłamstwem.

Wśród uczestników tego spotkania są przedstawiciele krajów, gdzie konflikty zbrojne ciągle występują i w każdej chwili mogą nabrać gwałtownego charakteru. Natura ludzka jest przewrotna, dlatego nie jesteśmy w stanie przewidzieć co może wydarzyć się w niedalekiej przyszłości. Nikt natomiast nie ma prawa wmawiać nam, że wojna jest sposobem na rozwiązywanie problemów ludzi żyjących na ziemi.

Głosiciele potrzeby wojen to kompletni głupcy, chociaż częściej to perfidni hipokryci, którzy dla realizacji swoich chorych ambicji są skłonni poświęcić setki, tysiące a nawet miliony istnień ludzkich. Dramaty i cierpienia bliźnich, to tylko konieczne straty w walce o jakieś „Wielkie Idee”. Nieodpowiedzialni fanatycy są w stanie również zniszczyć tysiącletnie pomniki kultury, świadczące o historii rozwoju naszej ziemskiej cywilizacji.

Często te przejawy barbarzyństwa tłumaczy się względami religijnymi.

Mówić tak mogą tylko przesiąknięci do cna obłudnicy, liczący na naiwność swoich wiernych czy poddanych. Nie dajmy się nabierać na takie tanie i pokrętne chwyty. Ludzie naprawdę wierzący w Boga, czyli Dobro, nie będą namawiać do wojen i przemocy. W wojnach chętnie biorą udział ci, którzy nie znają przeciwnika, ulegając przemyślnie sączonej zbrodniczej propagandzie.

Nasze spotkania mają zapobiec niewiedzy o sobie. Poznając się nawzajem, nabieramy do siebie szacunku a w dalszej kolejności sympatii, która bardzo często przeradza się w przyjaźń. Nieprzypadkowo na sali są przedstawiciele Niemiec, Ukrainy , Izraela i Polski. We wszystkich tych krajach są grupy ludzi, które przedstawiają nas w stosunku do siebie jako wrogów a co najmniej ludzi mało wiarygodnych, budzących nieufność. Rolą spotkań takich jak to, jest oddalać takie poglądy. Nasze wzajemne poznanie już teraz daje nam pewność, że w tym gronie jesteśmy w stanie ze sobą współpracować i się przyjaźnić.

To doświadczenie i przekonanie mamy obowiązek rozpowszechniać i propagować jak najszerzej. Istnieją przeszkody utrudniające takie działania, są to uwarunkowania religijne, wychowanie, ogólnie panująca opinia, czy bieżące potrzeby różnych polityków. Nie dajmy się zwodzić. Pokój jest wartością najwyższą. Brońmy tego przekonania.

Myślę, że teraz jest właściwy moment aby w tym gronie wspomnieć zmarłego w zeszłym miesiącu wybitnego polityka-laureata pokojowej Nagrody Nobla, byłego Prezydenta Izraela, Szimona Peresa. Przedkładał On dążenie do porozumienia i pokoju ponad inne rozwiązania. Idei tej poświęcił swoje barwne i wartościowe życie. Niech będzie dla nas pięknym przykładem do naśladowania. Mam nadzieję, że poznając się wzajemnie, współpracując ze sobą, stajemy się przyjaciółmi, którzy będą przekonywać również innych, że każdy konflikt można rozwiązać na drodze pokojowych negocjacji.

Najlepszym przykładem załatwiania pokojowo bardzo trudnych problemów, jest polski Okrągły Stół z roku 1989, który doprowadził do porozumienia między Rządem a Opozycją, co w konsekwencji spowodowało pokojowe wyeliminowanie dominacji ZSRR w całej Europie Środkowo-Wschodniej, obalenie Muru Berlińskiego i Zjednoczenie Niemiec.

Już po przygotowaniu tego wystąpienia, świat obiegła wiadomość, że tegoroczną Pokojowa Nagrodę Nobla otrzymał Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos. Uzasadnienie Komitetu Noblowskiego przyznającego wspomniana Nagrodę, dokładnie pokrywa się z przemyśleniami zaprezentowanymi w moim referacie. Aby wzmocnić tą opinie, przytoczę słowa Laureata, Juana Manuela Santosa, które wypowiedział po podpisaniu Układu Pokojowego między zwalczającymi się stronami w Kolumbii, 26 września 2016 w obecności ponad 2000 oficjalnych przedstawicieli reprezentujących większość krajów świata i najważniejsze organizacje międzynarodowe z ONZ i jej przewodniczącym Ban Ki Munem.

„- Straszna noc pełna przemocy, która okrywała nas swym cieniem przez ponad połowę wieku dobiegła końca. Otwieramy nasze serca na nowy dzień, na wspaniałe słońce pełne nowych możliwości, które zajaśniało na kolumbijskim niebie.”

Nasza Konferencja Pokojowa jest jednym z elementów aktywności rotariańskiej.

rotary6Prezydenci RI organizują w trakcie swoich kadencji kilka dużych, regionalnych Konferencji Pokojowych w różnych częściach świata. Motywem przewodnim jest hasło Peace is possible (Pokój jest możliwy). Gromadzą one liczne rzesze Rotarian, ożywiając kontakty między sąsiadującymi krajami. RI funduje stypendia na Studia Pokojowe w kilku wyspecjalizowanych Uniwersytetach zajmujących się tą tematyką. Przedstawicielki D.2230, reprezentujące Polskę i Ukrainę miały zaszczyt być stypendystkami takich studiów. Nasze spotkanie zorganizowane dzięki staraniom Przewodniczącego Komitetu Interact D.2231, Adama Czajkowskiego, zgromadziło młodych uczestników z Izraela, Niemiec, Ukrainy i Polski.

Należy cieszyć się, że swoim uczestnictwem wspieracie rotariańską wizję świata w którym siła argumentów będzie ważniejsza od argumentu siły a wzajemny szacunek i przyjaźń przeważy nad chęcią rywalizacji i dominacji za wszelka cenę.

Dr Tadeusz Płuziński
Past Gubernator D.2231
Karpacz 16 – 17. 10. 2016