Regulamin

Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza

Przy Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze

Rozdział I : Postanowienia Ogólne

§1

1 – Karkonoski Klub Seniora i Wolontariusza ( zwany dalej Klubem)został utworzony przy pomocy i

      w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (zwanym dalej KSON)

2 – Klub opiera swoją działalność na niniejszym regulaminie.

3 – Klub jest organizacją pozarządową działającą na zasadzie dobrowolnego wolontariatu, za którą

      nie pobiera żadnego wynagrodzenia !!!

4 – Klub nie posiada osobowości prawnej.

5 – Do Klubu Seniora i Wolontariusza mogą być przyjęci :

         a – Seniorzy z terenu miasta Jelenia Góra oraz zamieszkujący tereny gmin Karkonoskich.

         b – Inne osoby zainteresowane działalnością klubu.

6 – Definicję „SENIOR” członkowie klubu pozostawiają w sferze własnej interpretacji , uważając ,

      że ten zaszczytny tytuł wskazuje nie tyle na wiek członka , co przede wszystkim na bogaty bagaż

      doświadczeń życiowych ,styl życia , sposób spędzania wolnego czasu i chęć dzielenia się swoimi

      umiejętnościami i wiedzą oraz chęcią niesienia pomocy innym potrzebującym .

Rozdział II : Cele i ich realizacja

 

 

§1

 

Celem Klubu jest :

 

1 – Prowadzenie działalności na rzecz Seniorów, zarówno członków Klubu jak i osób

      niezrzeszonych w żadnej organizacji, w szczególności w zakresie :

2 – Aktywizacji Seniorów do wspólnego, zorganizowanego spędzania czasu wolnego.

3 – Integracji społecznej oraz jej promocji i utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród Seniorów.

4 – Organizacja życia towarzyskiego w Klubie , w tym spotkań , odczytów , wycieczek , imprez

     kulturalnych itp.

5 – Organizacja grup zainteresowań o różnej tematyce.

6 – Wspieranie rozwijaniu zainteresowań członków Klubu.

7– Promocji i ochrony zdrowia.

8 – Promocji i organizacji wolontariatu.

9 – Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział Seniorów w życiu ich otoczenia

      (dzielnicy, osiedla, miasta, kraju).

10 – Nawiązywania kontaktów z innymi tego typu organizacjami w regionie, kraju, zagranicą.

11 – Promocja Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

§2

 

Inne działania w sferze zadań publicznych, szczególnie w zakresie :

 

1 – Aktywizacji społecznej oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarówno

      członków organizacji tworzących Sejmik, jak i osób nie należących do żadnej innej organizacji.

2 – Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom .

3 – Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

4 – Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także

       działania wspomagające rozwój demokracji, a w szczególności monitoring przestrzegania prawa

       i transparentności życia publicznego.

5 – Podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i podejmowania własnej działalności gospodarczej

      Przez osoby niepełnosprawne oraz Seniorów ( 50+ ).

6 – Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy

       społeczeństwami.

7 – Ścisłą współpracę z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych .

§3

Zadania realizowane przez Klub Seniora mają na celu :

 

1 – Dowartościowanie i wzrost samooceny Seniora i osób niepełnosprawnych

2 – Polepszenie sprawności umysłowej, manualnej i ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych.

3 – Nabywanie wiedzy ogólnej ( Nauka języków obcych, zajęcia komputerowe itp. ).

4 – Integrację osób starszych i niepełnosprawnych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem.

5 – Promowanie wiedzy o regionie - jego historii i kulturze.

6 – Budowanie więzi międzypokoleniowej.

7 – Wymiana doświadczeń i zainteresowań.

§4

Plan Pracy :

 

1 – Koordynator sporządza roczny Plan Pracy Klubu we współpracy z członkami Klubu

2 – Miesięczne plany zajęć wywieszane są w siedzibie Klubu i umieszczane na stronie internetowej

      www.kson.pl  - w zakładce Klub Seniora i wolontariusza .

 

Rozdział III :Zarządzanie i Organizacja Klubu

§1

 

1 - Organem stanowiącym Klubu jest Zebranie Ogólne członków Klubu.

2 – Organem wykonawczym jest zarząd klubu, w skład którego wchodzą :

      a – Przewodniczący

      b – Zastępca Przewodniczącego

      c – Sekretarz Klubu

      d – Skarbnik

3 – Klub Seniora zarządzany jest przez Zarząd Klubu.

4 – Członkowie Zarządu wybierani są na zebraniu ogólnym w głosowaniu jawnym, np. zwykłą

      większością głosów na roczną kadencję.

5 – Zarząd działa w interesie swoich członków.

6 - Dni i godziny zajęć ustalane są przez członków Klubu w porozumieniu z Koordynatorem KSON.

§2

 

1 – Dokumentację Klubu stanowią :

      a – Deklaracja o przystąpieniu i wystąpieniu z Klubu.

      b – Plany pracy Klubu i sposoby ich realizacji

      c – Sprawozdania z działalności Klubu, oraz rozliczeń finansowych.

      d – Dokumentacja z organizowanych seminariów, narad, spotkań, itp.

2 -  Dokumentację przechowuje się w siedzibie klubu.

Rozdział IV :  Finanse Klubu

 

§1

 

Klub w swojej działalności może korzystać z :

 

1 – Miesięcznych składek członkowskich, której wysokość ustalają członkowie Klubu.

2 – Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych typu : dotacje, darowizny itp.

3 – Dotacje z instytucji państwowych, samorządowych, fundacji i osób prywatnych.

4 – Dotacje z funduszy unijnych

5 – Klub nie prowadzi „Żadnej” własnej działalności gospodarczej.

§2

1 – Składka członkowska (?) wynosi (?) i jest płatna kwartalnie/półrocznie/rocznie w siedzibie Klubu

      a – Składki zbiera skarbnik

      b – Składki powinny być opłacone do końca każdego kwartału

      c – Nie wpłacenie składki do końca kwartału może być jednoznaczne z rezygnacją z   

            członkowstwa w Klubie. Kontynuacja członkowstwa może nastąpić po opłaceniu składki

            zaległej i bieżącej. Wyjątek stanowią wydarzenia losowe – szpital, sanatorium, choroba oraz

            inne zdarzenia losowe.

Rozdział V :  Prawa i obowiązki członków Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza

§1

1 – Klub jest organizacją zrzeszającą seniorów i inne osoby zainteresowane jego działalnością, które:

      a – Złożyły prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską Klubu.

      b – Zapoznały się z treścią regulaminu Klubu.

      c – Zadeklarowały przestrzeganie postanowień regulaminu Klubu, oraz zadeklarowały aktywne

            uczestnictwo w działaniach Klubu.

2 – Przyjęcie nowych członków klubu następuje na okres próbny, który wynosi jeden miesiąc , lub

      bez okresu próbnego po pozytywnej rekomendacji min. Jednego członka Klubu.

§2

 

Do obowiązków członków klubu należy :

 

1 – Przestrzeganie regulaminu placówki.

2 – Przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających na terenie placówki.

3 – Poszanowanie godności osobistej członków i pracowników Klubu i placówki.

4 – Dbałość i poszanowanie sprzętów i przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki.

5 – Kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami obyczajowymi zachowanie

      się wobec członków Klubu oraz pracowników i innych osób na terenie placówki.

6 – Godne reprezentowanie Klubu.

§3

 

Do praw członków klubu należy :

1 – Poszanowanie praw i godności osobistej swojej i innych ludzi.

2 – Wolność słowa, przekonań i wyznania.

3 – Rozwijanie własnych zainteresowań i pomoc innym w tymże.

4 – Korzystanie z wyposażenia Klubu i placówki.

5 – Uczestnictwo w imprezach, spotkaniach oraz wycieczkach.

6 - Pomoc w rozwiązywaniu problemów i ew. konfliktów w grupie.

7 – Uzyskiwanie pełnej informacji o działalności Klubu.

§4

Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą :

 

1 – Wystąpienia z klubu na własną pisemną prośbę.

2 – Rezygnacji poprzez brak uiszczenia w terminie składek członkowskich.

3 – Śmierci członka Klubu

4 – Skreślenia z listy członków w wyniku :

      a – Działanie na szkodę Klubu lub Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz

            organizacji wchodzących w skład Sejmiku

      b – Skazanie członka Klubu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§5

O skreśleniu z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w porozumieniu z Koordynatorem

Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział VI :  Postanowienia Końcowe

1 – Zmiany regulaminu Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza mogą być dokonywane

      w trybie właściwym dla jego ustaleń.

2 – Niniejszy Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Założycielskie oraz

      Koordynatora KSON.

3 – Rozwiązanie klubu może nastąpić na wniosek Zarządu Klubu lub Walnego Zebrania Klubu.

      O tej decyzji należy powiadomić Koordynatora KSON.