Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach, przyjmuje zapisy do oddziału dla dzieci niepełnosprawnych.

Całkowity pobyt dziecka jest nieodpłatny, jak również wszelkie zajęcia w ramach wczesnego wspomagania i rewalidacji: terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, zajęcia z neurologopedą i psychologiem.

Przedszkole zapewnia własnych nauczycieli wspomagających (oligofrenopedagogów z dużym doświadczeniem), oddzielą salę z profesjonalnym wyposażeniem.

Ponadto nauczyciele wspomagający:

  • Przygotowują i realizują Indywidualne Programy Terapeutyczne przy współpracy rodziców i zespołu specjalistów, a także realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu,
  • Indywidualnie dobierają metodę pracy dostosowując do potrzeb i możliwości dziecka,
  • Włączają dziecko w zajęcia grupowe oraz prowadzą zajęcia indywidualne w salach terapeutycznych.
  • Współpracują i wspierają rodziców w programie terapeutycznym dziecka.

PLAKAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRZYWE1