Projekt „ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!” będzie realizowany w ramach programu „Rozwój Lokalny”, w okresie IV kw. 2021 r. – I kw. 2024 r.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3,521 mln EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021.

Projekt w 100% finansowany będzie ze środków zewnętrznych – 85% jego wartości zostanie sfinansowana ze środków EOG, a 15% ze środków budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

  • Karkonoskim Parkiem Narodowym,
  • Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,
  • Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,
  • gminami i powiatami Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Karkonoski Parki Narodowy przeprowadzi działania związane z edukacją ekologiczną.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu zajmie się realizacją działania Wykorzystanie potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry, za wyjątkiem spotkań z przedsiębiorcami, planowanych do realizacji przez Miasto Jelenia Góra.

Nad stosowaniem standardów dostępności w trakcie projektowania i realizacji działań czuwał będzie partner projektu – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który realizować będzie również cykl spotkań w placówkach edukacyjnych na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu.

We współpracy z gminami: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja i Gmina Złotoryja oraz powiatami: karkonoskim, lwóweckim i złotoryjskim opracowany zostanie wspólny plan adaptacji do zmian klimatu dla wszystkich gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Cel główny: wzrost poziomu życia mieszkańców Jeleniej Góry oraz poprawa funkcjonowania miasta jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.

Celami projektu są:

1. Jelenia Góra- EKO-logiczny wybór – poprawa atrakcyjności i jakości życia,
z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego.

Pożądane kierunki działań: zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca do życia, poprawa jakości powietrza, czyste miasto, rozwój ścieżek rowerowych, edukacja ekologiczna, itp.

2. Jelenia GÓRĄ możliwości – zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry.

Pożądane kierunki działań: pozyskiwanie inwestorów, rozwój kadr, współpraca gospodarcza, rozwój oferty inwestycyjnej miasta, dostosowanie kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy, edukacja zawodowa, wzrost przedsiębiorczości mieszkańców itp.

3. Potencjał z widokiem na przyszłość – budowa społeczeństwa obywatelskiego
i tożsamości lokalnej.

Pożądane kierunki działań: wykreowanie marki miasta, współpraca społeczności, integracja mieszkańców, promocja miasta, rozwój oferty kulturalno- rekreacyjnej, budowa tożsamości lokalnej itp.

4. Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej.

5. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.

Pożądane kierunki działań: wysoka jakości usług świadczonych dla mieszkańców, w tym zwiększenie dostępności e- usług, itp.

6. Rozwój dialogu społecznego.

Pożądane kierunki działań: zwiększenie aktywności lokalnej, wzrost integracji mieszkańców, zachęcenie mieszkańców do włączenia się w rozwój miasta i działań lokalnych itp.

W ramach projektu będą realizowane zadania inwestycyjne oraz tzw. miękkie (nieinwestycyjne).

 

Więcej informacji pod adresem https://rozwojlokalny.jeleniagora.pl/jeleniagora.pl