Od 17 stycznia 2014 r. w Krakowie można składać wnioski o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne rozwiązania grzewcze.

Podobnie jak w ubiegłym roku, dzięki porozumieniu z dostawcami mediów i paliw tj. MPEC S.A., EDF Kraków S.A., Elektrownia Skawina S.A., PGNiG S.A.- Biuro Handlowe Regionu Krakowskiego oraz Tauron Sprzedaż Sp. Z o.o., możliwe jest uzyskanie nawet 100% dotacji. W kwestii priorytetów w zakresie wymiany pieców węglowych, preferowane będą te rejony Krakowa, które mają największy problem z powietrzem

Na jaki cel może być udzielona dotacja celowa?

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

 1. trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
 • - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • - ogrzewanie gazowe,
 • - ogrzewanie elektryczne,
 • - ogrzewanie olejowe,
 • - odnawialne źródło energii,
 1. instalację odnawialnego źródła energii,
 2. podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z likwidacją palenisk węglowych

Kto może ubiegać się o dotację?

Uprawnionym do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

 1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
 • - osoby fizyczne,
 • - wspólnoty mieszkaniowe,
 • - osoby prawne,
 • - przedsiębiorcy,
 1. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Jaka jest wysokość dotacji?

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 100% poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190,poz. 1402), ale nie więcej niż:

900 zł za każdy kW:

 • - mocy nowego źródła ogrzewania w przypadku likwidacji palenisk lub kotłowni węglowych,
 • - mocy nowego źródła centralnej wody użytkowej,
 • - mocy zainstalowanej pompy ciepła

1 000 zł za każdy metr kwadratowy w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego.

Od 1 marca na os. Zgody 2 został uruchomiony punkt informacyjno-doradczy.
W punkcie takim, można pobrać wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu,
a także uzyskać informację, nt. dostawców ciepła dla poszczególnych budynków.

Gdzie złożyć wiosek?

Wniosek może być złożony w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2- pokój 7, jak również przesłany na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków,
os. Zgody 2.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie www.bip.krakow.pl oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2- pokój 7, Kancelarii Magistratu - pl. Wszystkich Świętych 3/4.

Lokalny program osłonowy

Dla osób najuboższych oraz , które już zlikwidowały lub zlikwidują piece węglowe powstałLokalny program osłonowy, który zakłada dopłaty dla tych mieszkańców, którzy poniosą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu grzewczego. Z programu mogą skorzystać osoby samotne, których miesięczny dochód nie przekracza 2 tys. 439 zł netto i rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie będzie większy 1 tys. 368 zł netto. - Mieszkańcy najmniej zarabiający otrzymają 100% różnicy między kosztami starego ogrzewania i nowego, a pozostałe grupy według dochodów -  odpowiednio 75 i 50%.

Lo­kal­ny pro­gram osło­no­wy re­ali­zo­wa­ny bę­dzie w la­tach 2014-2022. Mia­sto w tym czasie ma za­miar prze­zna­czyć na do­pła­ty ok. 6,4 mln zł. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o pomoc znajdują się na stronie www.mops.krakow.pl