Jelenia Góra, 05.05.2016r.

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2016 na realizację usługi przewozu osób Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym) 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań).

2. Przedmiot zamówienia: usługa przewozowa 23 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów - uczestników projektu „Praca ? Jestem na TAK…” współfinansowanego ze środków PFRON. Liczba osób +/- 2 osoby

3. Miejsce realizacji: usługa dotyczy przewozu (tam - spowrotem) grupy 25 osób (w tym 2 osób na wózku inwalidzkim) na warsztaty do Świeradowa Zdroju z Tarnowwskich Gór

4. Termin realizacji zamówienia:
• w dniu 13 maja 2016 przewóz ww. osób z Tarnowskich Gór ul. Zamkowa 8 (Spółdzielnia Socjalna Familia) do Hotelu Interferie, ul. Kościuszki 1, Świeradów Zdrój, wyjazd o godz. 11.00
• w dniu 19 maja 2016 przewóz ww. osób z Hotelu Inteferie Świeradów Zdrój – Tarnowskie Góry jw., wyjazd 12.00

5. Warunki realizacji zamówienia:
• Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia podróżnym bezpiecznego, higienicznego oraz wygodnego przewozu, w tym zapewnienia odpowiednich warunków podróży osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
• Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody komunikacyjne wynikłe z tytułu wykonania umowy.
• Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę OC oraz ważny przegląd techniczny pojazdu.

6. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytanie. Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w jego imieniu.

7. Kryteria oceny: najniższa cena 100%

8. W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Wykonawcy, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień;
b) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem potencjalnego Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą).

10. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

11. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami (skany oryginałów) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oferty należy przesyłać w terminie do 7 maja 2016r.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferty muszą posiadać ceny brutto uwzględniające wszystkie koszty Wykonawcy-Oferenta. Wybór Oferenta nastąpi do dnia 9 maja 2016r.

12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

13. UWAGI KOŃCOWE
1. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom.
2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
- załącznik nr 1 Wzór: Formularz oferty
- załącznik nr 2 Wzór: Oświadczenie o braku powiązań
- załącznik nr 3 Wzór: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

05.05.2016 r. Stanisław Schubert, prezes KSON
(data i podpis Zamawiającego)

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.