Na przestrzeni ostatnich miesięcy kilka organizacji pozarządowych zrzeszonych w Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych podjęło się oceny procedur dotyczących organizowanych przez Miasto Jelenia Góra otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W tym celu organizacje wystąpiły do Urzędu Miasta z prośbą o przesłanie im kserokopii protokołów, informacji o rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert, kart oceny poszczególnych wniosków oraz wszystkich innych dokumentów dotyczących procesu oceny zgłaszanych ofert. Następnie wszystkie zainteresowane organizacje w ustalonej na początku kolejności poddawały analizie zebraną dokumentację i wydawały ocenę odnośnie procedury oceniania wniosków składanych przez lokalne organizacje obywatelskie.

Po zakończeniu procesu analizy dokumentów wysłanych przez Ratusz organizacje skierowały pismo adresowane do prezydenta Miasta oraz przesłane do wiadomości przewodniczącego Rady Miejskiej i szefów wszystkich klubów radnych. W piśmie tym przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazują na wiele uchybień w procesie oceny wniosków konkursowych, piszą także o braku transparentności i sprawiedliwości w przyznawaniu publicznych pieniędzy. Na końcu wskazują także 8 pomysłów na zmianę sytuacji w tym zakresie.

Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych zarzuca Urzędowi Miasta m. in. brak zunifikowanych procedur oceniania wniosków, mało przejrzyste kryteria przyznawania punktów oraz budzące kontrowersje metody oceniania. W piśmie przeczytać możemy m. in. o tym, że poszczególne wydziały merytoryczne Urzędu Miasta mają dowolność w przeprowadzaniu rozstrzygnięć dotyczących otwartych konkursów ofert, zdaniem przedstawicieli KKOP nie sprzyja to transparentności, każdy z wydziałów poddaje wnioski konkursowe ocenie w indywidualny dla siebie sposób, stosując inne narzędzia, inne skale punktacji i różnorodne poziomy dofinansowania poszczególnych ofert ze względu na zdobytą liczbę punktów.

Brak systemowego podejścia zdaniem organizacji może prowadzić do różnego rodzaju patologii związanych np. z przyznawaniem większych środków finansowych organizacjom, które przez Urząd Miasta z różnych powodów mogą być lepiej postrzegane, a przecież w przypadku redystrybuowania pieniędzy publicznych powinno się robić wszystko, by do takich zjawisk nie dochodziło i by stworzyć rozwiązania, które takie zjawiska wyeliminują.

Według organizacji zrzeszonych w KKOP zmiany w procesie oceniania wniosków konkursowych powinny zmierzać przede wszystkim w kierunku stworzenia jednolitego, przejrzystego i optymalnego z punktu widzenia Miasta i NGO sposobu oceniania wniosków przez wszystkie wydziały. Ponadto Miasto powinno dążyć do szczegółowego określania kategorii, w których wnioski będą poddawane ocenie oraz zadbać o to, aby po rozstrzygnięciu konkursu organizacje otrzymywały choć krótkie merytoryczne uzasadnienie liczby przyznanych punktów, co umożliwiłoby im proces uczenia się na własnych błędach i skutkowało podniesieniem jakości tworzonych wniosków. Warto byłoby się zastanowić co zrobić z dużą liczbą wniosków, które otrzymują niewystarczającą do przyznania im dotacji liczbę punktów, a same w sobie są ciekawymi pomysłami mogącymi np. podnieść jakość oferty kulturalnej Miasto, czego przykładem może być złożona ostatnio przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oferta na realizację zadania pn. „Rozśpiewane Karkonosze”.

Pismo kierowane do Marcina Zawiły kończy się prośbą o powołanie zespołu, który mógłby się zająć udoskonaleniem procedury oceniania otwartych konkursów ofert, w celu zapewnienia właściwego wykorzystania środków publicznych i sprawiedliwego sposobu ich dystrybucji.

Co na to prezydenta Zawiła? Poinformujemy wkrótce.