Od 2014 w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnym w Jeleniej Górze umożliwiono uzyskanie bezpłatnych porad w zakresie spraw socjalnych i rodzinnych.

Poradnictwo ma na celu pomóc i wspierać w działaniach zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób dotkniętych niepełnosprawnością i ich rodzin oraz w odzyskiwaniu zdolności i zmniejszaniu barier ograniczających funkcjonowanie w społeczeństwie.

Osobiste konsultacje pomogą w diagnozowaniu przyczyn problemów socjalnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, udzielaniu wsparcia w przezwyciężaniu trudności w różnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Umożliwią kierowanie do odpowiednich placówek świadczących pomoc socjalną (świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne), pomogą w wypełnianiu stosownych dokumentów, wniosków i formularzy.

Niepełnosprawność i przewlekłe choroby, z jakimi boryka się duża część naszego społeczeństwa, idzie niejednokrotnie w parze z kłopotami rodzinnymi, takimi jak: bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, trudność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezsilność wobec uzależnienia i przemocy w rodzinie, w znalezieniu pracy i poprawy warunków materialnych umożliwiających bytowanie na poziomie odpowiadającym godności człowieka.

Bezpłatne porady z zakresu pomocy socjalnej i rodzinnej w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze udzielane są w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 9.00 do 14.00 – po uprzednim zapisie spotkania w sekretariacie KSON mieszczącym się przy ul. Osiedle Robotnicze 47A w Jeleniej Górze lub telefonicznie 757524254 albo za pośrednictwem bezpłatnej infolinii – 800-700-025.

Bezpłatne konsultacje udzielane są przez asystenta rodziny p. Alicję Mroczkowską.