W Krakowie rusza projekt pt.: „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy” realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Skierowany on jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem w wieku 16-30 lat. Kryterium udziału w projekcie jest także nie korzystanie z innej formy aktywizacji zawodowej. Celem projektu jest objęcie indywidualnym, kompleksowym wsparciem osób z niepełnosprawnością, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych. Niektóre z form pomocy przewidzianych w projekcie to: doradztwo zawodowe, wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, szkolenia i praktyki zawodowe, staże rehabilitacyjne, podjęcie zatrudnienia, pomoc w kontynuacji nauki, wsparcie psychologiczne czy warsztaty dla rodzin i opiekunów.

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Osobowości – Peron 7F w Krakowie zaprasza osoby bezrobotne z zaburzeniami osobowości do udziału w projekcie: „Bezpłatna terapia i pomoc w podjęciu pracy dla bezrobotnych osób z zaburzeniami osobowości”. W ramach realizacji projektu uczestnicy objęci zostaną długoterminową psychoterapią psychoanalityczną oraz doradztwem zawodowym. Warunkiem udziału w projekcie jest zamieszkanie na terenie woj. małopolskiego, diagnoza lub przypuszczenie zaburzeń osobowości, posiadanie statusu osoby bezrobotnej, motywacja do leczenia i pozytywne podejście do projektu. Zgoda na uczestnictwo wiąże się także z podpisaniem 18-miesięcznej umowy uczestnictwa. W zamian Ośrodek oferuje: 18 miesięczne leczenie - indywidualną psychoterapię psychoanalityczną, społeczność terapeutyczną, rozmowy z pielęgniarką psychospołeczną, zajęcia dodatkowe oraz 3 –miesięczny płatny staż/praktykę i pomoc w poszukiwaniu pracy. Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są do 8 listopada 2013 r.. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 666-738-770 bądź na stronie www.peron7f.pl

25 października 2013 r. w godzinach od 10 do 14 w Hali Widowiskowo-Sportowej Korona, przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 zorganizowane zostały targi pracy dla osób z niepełnosprawnością– „Świadomie do celu”.

18 października 2013 r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko” zorganizowało spotkanie pt. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- drogą ku dorosłości” Spotkanie organizowane było w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Uczestnikami spotkania były osoby niepełnosprawne od 15 roku życia. Na spotkaniu udzielane były informacje o działalności Stowarzyszenia, projektach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, innych możliwościach wsparcia oraz wartościach pracy w procesie rehabilitacji. Poruszane także były korzyści związane z udziałem w projektach mających na celu aktywizację społeczną i zawodową a także skuteczne formy poszukiwania pracy. Spotkania odbyły się w trzech blokach tematycznych: „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością psychiczną – wyzwania stawiane przed doradcami zawodowymi”- spotkanie dla doradców zawodowych; „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- drogą ku dorosłości”- spotkanie dla osób niepełnosprawnych i wszystkich zainteresowanych oraz „Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością korzystne dla pracodawcy” - spotkanie dla pracodawców.

Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Aktywizacji Społecznej w Krakowie realizuje szkolenie doskonalące dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi „Wolni od przemocy. Szkolenia odbywają się do końca listopada 2013. Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i kwalifikacji kadry zawodowo związanej z opieką  nad osobami niepełnosprawnymi, w zakresie umiejętności diagnozy przemocy wobec osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz interweniowania w przypadku wykrycia zachowań przemocowych wobec niepełnosprawnego. Szkolenie skierowane jest do pracowników, stażystów, wolontariuszy organizacji pozarządowych, jednostek pomocy społecznej, placówek oświaty i służby zdrowia oraz innych instytucji świadczących wsparcie osobom niepełnosprawnym z terenu Małopolski.

Sejm przegłosował zmiany dotyczące kart parkingowych. Według jednej z przyjętych poprawek zmianie ulegnie opłata za wydanie karty parkingowej. Do tej pory usługa ta kosztowała 25 zł. Teraz po zmianach opłata wynosić będzie 1% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej czyli na stan obecny 38 zł. Do zmian należy także zaliczyć czas na jaki wydane zostaną karty parkingowe: dotychczasowe karty parkingowe są ważne bezterminowo, po zmianach termin ważności karty parkingowej będzie taki jak okres wystawionego orzeczenia jednak maksymalnie do 5 lat. W nowelizacji przepisów została także określona minimalna ilość miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych: tam gdzie miejsc parkingowych jest od 6 do 15 ma być co najmniej jedna koperta, gdzie 16 do 40 – co najmniej dwie, od 41 do 100 - co najmniej trzy a powyżej 100 miejsc parkingowych koperty mają stanowić 4 % ogółu. Wszelkie wprowadzane zmiany mają za zadanie wyeliminować nadużycia związane z wykorzystywaniem kart parkingowych związane z podrabianiem, posługiwaniem się kartami zmarłych lub członków rodzin zamieszkujących gdzie indziej.

Anna Jaworska, Grzegorz Pawłowski