Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814 i Nr 215, poz. 1206) wejdzie w życie dopiero 30 kwietnia 2012 r., to w związku z zastrzeżeniami m.in. Rządowego Centrum Legislacji odnośnie aktów wykonawczych powstających w oparciu o nią, a także w związku z zaskarżeniem niektórych zapisów tej ustawy do Trybunału Konsultacyjnego, rząd przygotował nowelizację. Projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Ze względu na zakres i rodzaj zbieranych danych, ustawa o systemie informacji oświatowej (SIO) wzbudziła kontrowersje. Wskazywano na fakt, iż nowa ustawa zakłada tworzenie na poziomie centralnym bazy z danymi wrażliwymi, co ogranicza prawa jednostki.

 

Wskazywano na fakt, iż nowa ustawa zakłada tworzenie na poziomie centralnym bazy z danymi wrażliwymi, co ogranicza prawa jednostki. Podkreślano, iż dane dotyczące niepełnosprawności dziecka, jego niedostosowania społecznego, objęcia pomocą psychologiczną są sprzeczne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, gwarantującą każdemu prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego.

 

Ustawa doczekała się już projektu nowelizacji, Minister Edukacji Narodowej 5 kwietnia 2012 skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty.

 

Projekt zakłada zwiększenie poziomu anonimowości danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej, dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i poradnie. Zgodnie z projektem, do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO byłyby gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w przypadku wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nie będą przekazywać do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia, a jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia.

 

W największym skrócie, informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w lokalnych bazach SIO (np. prowadzonych przez poradnie) przechowywane będą w formie danych jednostkowych, zaś w głównej bazie SIO jedynie w formie danych zbiorczych (liczbowych).

 

Ten zestaw informacji ma służyć zapewnieniu rzetelności danych dotyczących kształcenia specjalnego organizowanego przez szkołę lub placówkę. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizujący uczniowi takie kształcenie specjalne, zobowiązany jest sprawdzić, czy w bazie danych SIO znajduje się informacja o przedłożonym mu dokumencie (numer, data i przyczyna wydania orzeczenia). Po pozytywnej weryfikacji, dyrektor przekazuje do bazy danych SIO informację o objęciu ucznia kształceniem specjalnym. Dane te posłużą do rzetelnego podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

 

W projekcie ustawy wprowadzono również szereg zmian o charakterze porządkującym i doprecyzowującym. Projekt nowelizacji ustawy zawiera także zmiany niektórych terminów. Od generalnej zasady przekazywania aktualnych danych w terminie 7 dni od zmiany stanu faktycznego, wprowadzone mają być pewne wyjątki, w zakresie m.in.: - danych dziedzinowych szkół i placówek oświatowych – dotyczących wyposażenia; - danych dziedzinowych dotyczących uczestnictwa ucznia w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia; - danych dziedzinowych nauczyciela dotyczących niektórych aspektów stosunku pracy (rodzaj i wymiar innych zajęć określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN).

 

W projekcie nowelizacji uwzględniono większość zgłaszanych postulatów, podkreślić jednak należy, że inne dane gromadzone w SIO będą miały formę informacji spersonalizowanej. MEN tłumaczy, że tylko w ten sposób możliwe jest efektywne planowanie i gospodarowanie subwencją oświatową.