LOGO KSON z ludziW dniu 30.01.2020 r. w siedzibie KSON w Jeleniej Górze odbyło się drugie już w tym roku spotkanie obywatelskie. Celem spotkań jest identyfikacja najważniejszych problemów Dolnego Śląska i subregionu jeleniogórskiego, próba ich rozwiązywania w duchu obywatelskich pomysłów i zgody, a także działania na rzecz doprowadzenia do zbieżności polityki lokalnej w Kotlinie Jeleniogórskiej z kierunkami działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz centralnych władz rządowych. Istotne jest również, co podkreślali organizatorzy spotkania, aby region jeleniogórski rozwijał się zgodnie z założonymi strategiami zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób reprezentujących firmy, gminy oraz organizacje pozarządowe. Nie dotarli niestety Prezydent Miasta Jeleniej Góry i Starosta Powiatowy. Obecni byli Robert Obaz - Poseł na Sejm RP, Marcin Krzyżanowski – Wice Marszałek województwa dolnośląskiego, dr Marek Obrębalski – Wice Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a także, co warto zaznaczyć, spontaniczna grupa mieszkańców miasta i powiatu. 

Wice Marszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski mówił o wysokości budżetów samorządów na 2020 rok. Oznajmił, że pieniędzy na różne cele jest tyle samo, co w roku ubiegłym, budżety nie zostały pomniejszone. Poinformował o konkursach, jakie zostaną ogłoszone na działanie na rzecz profilaktyki cukrzycy w celu m.in. ułatwienia dostępu do służby zdrowia, propagowania zdrowego stylu życia i odpowiedniej diety dla diabetyków.

Udzielił  również istotnych informacji o projekcie inicjatyw obywatelskich „Aktywny Dolny Śląsk” (www.aktywnydolnyslask.pl), na który w roku bieżącym przeznaczono kwotę 1 350 000 zł. Założeniem projektu jest wsparcie inicjatyw związanych z różnymi dziedzinami życia społecznego, np. turystyką, kulturą, sportem, edukacją. Projekt rozpocznie się w lipcu b.r., zaś od 15 lutego do 15 marca będzie trwało oczekiwanie na pomysły, inicjatywy. Dodatkowo we wszystkich subregionach Dolnego Śląska będą organizowane spotkania w celu przedstawienie zasad projektu.

Ważnym tematem poruszonym przez Wice Marszałka podczas spotkania było propagowanie wśród samorządów idei Funduszu Solidarnościowego, związanej z opieką nad osobami zależnymi. Chodzi o zapewnienie osobom potrzebującym najlepszych form opieki, m.in. opieki asystenta osobistego, opieki wytchnieniowej. Idea Funduszu Solidarnościowego powinna być propagowana także wśród organizacji pozarządowych, np. na spotkaniach z grupami senioralnymi, które decydowałyby na co należy przeznaczyć fundusze.

Wice Marszałek wypowiedział się ponadto o finansach służby zdrowia informując, że nakłady na ochronę zdrowia rosną - na ten rok budżet państwa przeznaczył około 100 mld zł., lecz rosną też koszty (pensje personelu, usługi itp.). Poinformował także o jeleniogórskim szpitalu, który wzbogacił się o cztery karetki oraz nowo otwarte oddziały rehabilitacji, chirurgii naczyniowej i onkologii.

Poseł Robert Obaz, który zasiada w komisji ds. seniorów, również poruszył temat służby zdrowia. Mówił o wzroście nakładów na nią, a także o tym, że mimo tego nadal jest w dużym stopniu niedofinansowana. Rozpatrywał raport NIK-u o opiece paliatywnej, w zw. z tym wystosował wnioski do budżetu państwa o dofinansowanie działań związanych z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, opieką paliatywną.

Tematykę służby zdrowia kontynuowała reprezentująca Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą (KPSW) w Jeleniej Górze Kanclerz Grażyna Malczuk. Mówiła o programie stypendialnym, który został wdrożony dla pielęgniarek. Spośród wielu chętnych do skorzystania z tego programu wsparcie stypendialne otrzymało zaledwie 21 osób, co jest absurdalne. Odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Wice Marszałka Krzyżanowskiego podkreśliła zbyt małe wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego tym bardziej, że nakłady państwa na służbę zdrowia rosną, wynosząc 100 mld zł. Uwagi Grażyny Malczuk dotyczyły także zbyt niskiego stypendium dla pielęgniarek, które wynosi obecnie 1000 zł. Wg niej Urząd Marszałkowski powinien przeznaczyć większą kwotę na stypendia. W odpowiedzi wice Marszałek oznajmił, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski, stypendia otrzymały oraz zasugerował, żeby do funduszu stypendialnego włączone zostały także położne. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu w KSON było zatrudnianie osób niepełnosprawnych. W tej kwestii głos zabrał prezes Simet SA Ryszard Grot, którego wypowiedź dotyczyła kwoty przeznaczanej na dofinansowanie ze środków PFRON zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Zaznaczył, że od 5 lat kwota nie wzrosła zaś płaca minimalna i koszty pracy znacznie zostały podniesione. Toteż zatrudnianie osób niepełnosprawnych kłóci się z rachunkiem ekonomicznym, w związku z czym w przyszłości niepełnosprawni mogą mieć jeszcze większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia niż obecnie. Apelował do przedsiębiorców, samorządowców i parlamentarzystów o działania na rzecz zwiększenia środków finansowych na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. W przeciwnym wypadku wielu bezrobotnych niepełnosprawnych „wyląduje na garnuszku” pomocy społecznej państwa z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. 

O innym problemie dotyczącym osób niepełnosprawnych wspomniała Anna Daskalakis z Rady  Działalności Pożytku Publicznego z Jeleniej Góry. Poruszyła kwestię braku lekarzy orzeczników, których wynagrodzenie uzależnione od ilości obsłużonych osób jest zdecydowanie zbyt niskie. Skutkiem istniejącego stanu rzeczy, okres oczekiwania osoby niepełnosprawnej na orzeczenie wynosi obecnie nawet do 3 i pół miesiąca, co jest skandaliczne.

Na ten temat wypowiedział się również radny Rady Miasta Jeleniej Góry Mariusz Gierus, który świadczy nieodpłatną pomoc medialną i prawną. W roku 2019 udzielił prawie 1200 porad dotyczących m.in. oczekiwania niepełnosprawnych na orzeczenie komisji, odwołań od decyzji  orzeczników, ponagleń itp. Zachęcał, żeby korzystać z takiego typu pomocy, zwłaszcza w sprawie oczekiwania na decyzję. Nadmienił przy tym, że zgodnie z literą prawa nie powinno ono trwać dłużej niż 30 dni.

Równie istotną kwestię poruszyła Elżbieta Bukat (sekretarz Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku),  tj.  program mający na celu wykształcenie asystentów osoby niepełnosprawnej. Oznajmiła, że próbowała dowiedzieć się więcej na ten temat w kilku wydziałach Urzędu Miasta Jeleniej Góry, lecz nikt nie potrafił udzielić jej informacji. W odpowiedzi Wice Marszałek Krzyżanowski oznajmił, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego włącza się w tę inicjatywę w ramach Funduszu Solidarnościowego. Poinformował o spotkaniu, które odbędzie się w tej sprawie – konkurs na przełomie lutego i marca 2020 r.

Anna Daskalakis nadmieniła, że Jelenia Góra nie przystąpiła do programu „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”. Podkreśliła, że zdaniem władz miasta nie ma osób, które wyraziłyby chęć przystąpienia do tego programu (osoby z niepełnosprawnościami i asystenci osobiści ON), co wg pani Anny jest zdecydowaną pomyłką. Ponadto władze miasta twierdzą, że osoby z niepełnosprawnościami dostają pomoc z MOPS-u i jest to pomoc zaspakajająca wszelkie potrzeby. W swojej wypowiedzi p. Daskalakis przedstawiła zarówno dane statystyczne dotyczące osób z orzeczonymi grupami niepełnosprawności, ale też podała ilościowe dane o przeszkolonych w ostatnim czasie asystentach osobistych, posiadających certyfikaty.

Na bardzo ważny temat wypowiedział się członek klubu seniora „Młodzi Duchem” Bartosz Lipiński poruszając zagadnienia dotyczące seniorów. Istnieje wiele organizacji senioralnych na Dolnym Śląsku, jednak nie ma jednolitej, spójnej polityki. Apelował o  stworzenie strategii dla programów dotyczących seniorów, zwiększenie ulg, stworzenie specjalnych urządzeń elektronicznych ratujących życie, poszerzenie uprawnień na karcie seniora.

Wice Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr Marek Obrębalski zabrał głos w sprawie seniorów. Jest to niezwykle ważna grupa społeczna, której członków przybywa, gdyż społeczeństwo na Dolnym Śląsku się starzeje, czego skutkiem jest m.in. coraz bardziej dziurawy rynek pracy (brak pracowników). Mówił także o funduszach unijnych, m.in. na cele prospołeczne. Dofinansowanie unijne będzie coraz mniejsze, zaś procentowy udział wkładu własnego w różnych przedsięwzięciach będzie się zwiększał, nawet do 45%.

Mariusz Gierus Radny Rady Miasta ponownie zabrał głos podkreślając potrzebę jednoczenia się ludności, a także powstawania organizacji pozarządowych, m.in. w celu pozyskiwania funduszy na różne cele  prospołeczne. Dobrym przykładem jest wykorzystanie około 85% środków unijnych na turystykę osób niepełnosprawnych w powiecie jeleniogórskim. 

Na zakończenie spotkania podkreślono, że chociaż odbywa się ono w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, nie oznacza, że tematyka niepełnosprawności ma być tematyką dominującą. Treść spotkań obywatelskich mają stanowić debaty o wszystkich elementach życia społecznego i gospodarczego regionu składające się na poprawę jakości życia mieszkańców.    

Następne spotkanie obywatelskiej grupy KIO odbędzie się na przełomie lutego i marca br. i w założeniu poświęcone będzie turystyce.