Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Czym jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca oparta jest na społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności, który uznaje, iż przyczynami niepełnosprawności są między innymi tworzone przez społeczeństwo bariery: społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. W związku z tym to społeczeństwo jest odpowiedzialne za zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie tych osób do życia społecznego. Dla oświaty i dla szkół  oraz uczelni oznacza to zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w danej placówce edukacyjnej.

Szacuje się (dane GUS), że w Polsce 18-20% całej populacji uczniowskiej to dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a więc tacy uczniowie, którzy z różnych powodów wykazują większe trudności w uczeniu się niż większość ich rówieśników. Do tej grupy zaliczani są  uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z dysleksją, nadpobudliwością, chorobami przewlekłymi oraz pochodzących ze środowisk marginalizowanych i zaniedbanych, jak również dzieci mniejszości narodowych i emigrantów. Oznacza to, że w każdej szkole podstawowej, szczególnie dotyczy to szkół położonych w uboższych rejonach kraju, znajduje się liczna grupa dzieci wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne. Kluczowym czynnikiem w nauczaniu jest elastyczność, czyli uznanie, że dzieci i młodzież uczą się w różnym tempie, a nauczyciele potrzebują umiejętności, aby w elastyczny sposób wspierać ich proces uczenia się.

Edukacja włączająca dąży do wspierania procesu rozwoju każdej osoby. Należy zawsze brać pod uwagę wszystkie aspekty rozwoju: emocjonalny, poznawczy, twórczy, społeczny, fizyczny, moralny. Jedne osoby wymagają większego wsparcia emocjonalnego, inne większego wsparcia w nauce, odpowiedniego dostosowania materiału, jeszcze inne – większego wsparcia technicznego, takiego jak aparaty słuchowe, maszyny Brajla lub dostosowań architektonicznych. Zadaniem szkół włączających będzie rozpoznanie i wspieranie różnorodnych potrzeb uczniów.

Na terenie województwa dolnośląskiego projekt edukacji włączającej realizowany jest przez Gminę Wrocław we współpracy z innymi lokalnymi instytucjami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi, wpisując się w program „Wrocław bez barier”.

Do najważniejszych działań projektowych należą:

1. Autorski program „Nauczanie kierowane dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” dla klas I-III oraz „Kuchnia dydaktyczna” dla uczniów SPS 116 i GS 52 (Zespół Szkół nr 21),

2. Autorski program nauczania uczniów z autyzmem (Zespół Placówek Oświatowych nr 2),

3. Program pilotażowy dla dzieci z Zespołem Downa realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem” (4 przedszkola z oddziałami integracyjnymi),

4. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” z Fundacją „Promyk Słońca”. Proponowany model pracy z uczniem, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Grupę docelową stanowią uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum objęci nauczaniem indywidualnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

5. „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne” (Szk. Podst. nr 46, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8). Projekt realizowany dla 66 uczniów, a jego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania,

6. „Ekspresja talentów-integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych”,

7. Kampania „Wrocław dla wszystkich” z Dolnośląskim Forum Integracyjnym, w tym wizyty w przedszkolach z etiudą (udział Lalki w-skerski), spotkania w szkołach z osobami niepełnosprawnymi, wydanie kart do gry z zasadami postępowania  wobec osób niepełnosprawnych,

8. Kampania „I Ty możesz być po naszej stronie”, a w tym przedstawienie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także wydanie bajki przełamującej stereotypy pt. „Pączkowe Drzewo”,

9. Doradztwo dla studentów i absolwentów, konferencje tematyczne.

Opis do foto poniżej (przyp. MŻ)

W ramach kampanii informacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji „Możesz być po naszej stronie” powstała bajka dla dzieci oraz spektakl dla dzieci i młodzieży. Krótka forma literacka miała na celu przybliżyć najmłodszym problem dzieci niepełnosprawnych. W umiejętny sposób pokazano, że mimo różnic fizycznych wszyscy jesteśmy tacy sami.

Bezpośrednie dotychczasowe rezultaty projektu

to zmiany w sieci szkolnictwa specjalnego w latach 2010-014,  w tym m.in.:

1. Przekształcenie MOS nr 1 przy ul. Jarzębinowej 24/26 w Specjalistyczną Poradnię Terapeutyczną przy ul. Borowskiej 101,

2. Utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 przy ul. Borowskiej 101 (Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy).

3. Rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 27 przy pl. Grunwaldzkim 3b, Zaprzestanie działalności Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 104 i Gimnazjum Specjalnego nr 57 przy pl. Grunwaldzkim 3b,

4. Utworzenie przy ul. Wejherowskiej 28 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz zaprzestanie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Wejherowskiej 28.

Placówki niepubliczne, w których prowadzone są działania z zakresu edukacji włączającej to m.in.: Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” (ul. Swobodna 8a) oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Górnickiego 37.

Opracowała: Monika Żak

źródło: http://www.projekt.nowaperspektywa.org

W czytelni Politechniki Wrocławskiej istnieje pracownia dla niewidomych wyposażona w drukarkę brajlowską, nagrzewarkę do uwypuklenia tekstu oraz powiększarki tekstu.