Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wybory samorządowe zbliżają się do nas wielkimi krokami i już 16 października oddamy swój głos. Warto w związku z tym zastanowić się jakie udogodnienia w głosowaniu posiadają osoby niepełnosprawne. W Jeleniej Górze jest 45 obwodowych komisji wyborczych, z czego 9 – czyli jedynie 20% będzie się mieściło w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych(bez barier).

Będą to:

  1. Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1 – obwód nr 2
  2. Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60 – obwód nr 10
  3. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6 – obwód nr 13
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II nr 25 – obwód nr 14
  5. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Paderewskiego 13 – obwód nr 16
  6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II nr 25 - obwód nr 23
  7. Filia Politechniki Wrocławskiej Pl. Piastowski 27 – obwód nr 32
  8. Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 ul. Junaków 2a – obwód nr 35
  9. Miejski Dom Kultury „Muflon” – obwód nr 39

Osoby niepełnosprawne w wyborach samorządowych mogą zagłosować również poza swoim okręgiem wyborczym jeśli na terenie ich okręgu nie ma lokalu przystosowanego do ich potrzeb. Lokal, w którym chcieliby zagłosować musi jednak znajdować się na terenie tej samej gminy. W celu zmiany lokalu wyborczego, w przypadku mieszkańca Jeleniej Góry, należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Obsługi Mieszkańców ul. Ptasia 6a pok. 3(parter) tel. 75 75 49 865 o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla wybranego lokalu wyborczego. Na złożenie wniosku jest czas do środy, 12 listopada.

Dla osób, które do 27 października złożyły odpowiedni wniosek, istnieje również możliwość głosowania korespondencyjnego. Prawo to dotyczy wyborców niepełnosprawnych posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy to: zaadresowana koperta zwrotna, karta (karty) do głosowania, koperta na kartę (karty) do głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładka w alfabecie Braille'a, jeśli wyborca jej zażądał.

Możliwość zagłosowania za pomocą poczty sprawia, że niepełnosprawni mogą czuć się pełnoprawnymi obywatelami. Kluczowym jest, by osoby do tej pory wykluczone zachęcić do skorzystania z tej formy głosowania.

Kolejną możliwością dla osób niepełnosprawnych jest głosowanie przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania (jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia).

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, jednakże istnieje tu jeden wyjątek. Otóż pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwa udziela się przed prezydentem miasta lub innym pracownikiem urzędu upoważnionym przez prezydenta miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa w przypadku mieszkańca Jeleniej Góry, wyborca składa wniosek w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w Wydziale Obsługi Mieszkańców: ul. Ptasia 6a pok. 3(parter) tel. 75 75 49 865 lub tel. 75 75 49 875. Dotyczy to wyborców wpisanych do rejestru wyborców na terenie Miasta Jelenia Góra.

Wniosek należało złożyć najpóźniej 9 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 listopada 2014 r.

W obwodowych komisjach wyborczych istnieją również udogodnienia dla inwalidów wzroku. Istnieje możliwość głosowania przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w lokalu wyborczym.

W dniu głosowania obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może także pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną może przebywać osoba udzielająca pomocy. Nie może nią być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja obowiązana jest, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Kamila Kurczewska KSON