Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przypomina o możliwości dofinansowania robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie dotyczy robót w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki obiektów służących rehabilitacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;

2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

3) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Termin składania wniosków, których realizacja ma nastąpić w roku przyszłym, upływa w 30 listopada 2013.
Dokumenty do pobrania na stronie: http://niepelnosprawni.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1374655720/0/0