Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Orzekanie o eksmisji z lokalu mieszkalnego i jej wykonywanie reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, kodeks postępowania cywilnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości

Z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. [K 19/06] wynika, że „nakaz opróżnienia lokalu może zostać orzeczony przez sąd z różnych powodów. Typowym przypadkiem jest brak tytułu prawnego do zajmowania lokalu, który może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Pierwsza z sytuacji występuje wówczas, gdy dana osoba zajęła samowolnie lokal, nie mając do tego tytułu prawnego. Druga w razie utraty wcześniej posiadanych uprawnień do lokalu. Przyczyny wypowiedzenia przez właściciela stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal, precyzuje m.in. art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podstawę prawną, w oparciu o którą ustalane jest prawo do świadczeń pieniężnych w formie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, stanowią przepisy ustawy z 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) zwanej dalej „ustawą”. Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 05 grudnia 2013 r., sygn. K 27/13 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1557), którym Trybunał zakwestionował zgodność z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548), a którymi to przepisami z 01 lipca 2013 r. wygaszono z mocy prawa decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne, przyznane na dotychczasowych zasadach. Celem jest przywrócenie opiekunom osób niepełnosprawnych niekonstytucyjnie odebranych im świadczeń wraz z wyrównaniem, należnym od dnia wygaśnięcia decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne (tj. od 01 lipca 2013 r.) do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy (tj. 14 maja 2014 r.), powiększonym o odsetki naliczone do dnia wejścia w życie ustawy, w wysokości odsetek ustawowych. Kryteria, od których spełnienia uzależnione zostało prawo do zasiłku dla opiekunów, określone zostały w art. 2 ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z 1 lipca 2013 r. Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne, ustanowiona została forma wsparcia materialnego dla osób w trudnej sytuacji finansowej oraz rodzinnej w postaci dodatku energetycznego. Instytucję tę regulują przepis art. 5c – 5f wskazanego wyżej aktu prawnego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ulgi na przejazdy PKP/PKS.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów.

  • Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
  • Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:
  1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz osoby studiujące dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 26 roku życia– na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
  2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Osoby niepełnosprawne lub ich bliscy często stają w trudnej sytuacji wynikającej pośrednio z niepełnosprawności.

Regułą jest, że państwo w niewielkim stopniu pomaga osobom niepełnosprawnym, pozostawiając im i ich bliskich codzienność.

Najczęściej z braku środków osoby niepełnosprawne osobiście lub ich bliscy zaciągają długi na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji lub zaopatrzenia w środki rehabilitacyjne i usprawniające. Często też osoby niepełnosprawne padają ofiarą oszustw polegających na sprzedaży, najczęściej zupełnie niepotrzebnych, środków i przedmiotów usuwających ograniczenia życiowe będące następstwem niepełnosprawności (cudowna pościel, niezwykle skuteczne urządzenia do masażu, niezwykłe maści i kremy, itp.).

Często też niepełnoprawni pochopnie zawierają umowy z operatorami telefonii i Internetu, telewizji kablowej i satelitarnej.