Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prawo w zasadzie reguluje tylko uprawnienia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, tj. na podstawie kodeksu pracy i innych ustaw z zakresu prawa pracy.

Czas pracy, tj. jego wymiar i miejsce wykonywania w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło i inne, np. z zakresu praw autorskich) pozostawione zostały do swobodnego uregulowania przez strony umowy. Istota umów cywilnoprawnych polega na osiągnięciu celu (wyniku) zakładanego przez strony takiej umowy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w ostatnich latach zmieniła się na lepsze. Liczne kampanie społeczne, projekty poradnicze sprawiły, że stereotyp osoby niepełnosprawnej jako nieprzydatnego pracownika powoli odchodzi. Szansę na pokazanie swojej wartości przez osoby z niepełnosprawnością dają także programy refundacyjne, pozwalające uzyskać określone fundusze na ten cel. Wciąż jednak wśród pracodawców rozważających zatrudnienie osób z niepełnosprawnością pojawiają się wątpliwości dotyczące ewentualnego ryzyka związanego z pozyskiwaniem korzyści finansowych z tego tytułu oraz pytania o wysokość świadczeń, jakie mogą zostać przyznane.

Wśród instrumentów pozwalających uzyskać pracodawcom korzyści z zatrudniania osoby niepełnosprawnej najbardziej godna uwagi jest możliwość uzyskania refundacji kosztów wyposażenia skierowanego bezrobotnego posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, regulowana przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  11 marca 2011 r.  w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Inicjatywa ta finansowana jest przez PFRON za pośrednictwem Urzędów Pracy. Refundacja przyznawana jest do wysokości 15- krotności średniego wynagrodzenia, przy czym zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dokonywana jest przez Urząd w wysokości do 80% poniesionych kosztów całkowitych wyposażenia stanowiska pracy wskazanych we wniosku przez Pracodawcę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wydaje się, że nie ma osoby która nie marzyłaby o otrzymaniu jakiegoś niespodziewanego, ogromnego spadku, który pozwoliłby na spokojne życie. Ba... najlepiej żeby pozwolił na życie w luksusach! Jednakże pamiętać należy, że spadek niejednokrotnie jest przyczyną wielu zmartwień, zwłaszcza kiedy zmarły posiadał np. kredyt na mieszkanie. Aby zapobiec nieszczęściu, należy poznać kilka zasad którymi rządzi się prawo spadkowe.

Zgodnie z treścią art. 922 § 1 kodeksu cywilnego - prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi czwartej w/w kodeksu. Pamiętajmy zatem: dziedziczeniu podlegają prawa i obowiązki zmarłego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Trybunał Konstytucyjny w składzie trzech sędziów po rozpoznaniu wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” , z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 czerwca 2013 r., o zbadanie zgodności art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) z art. 2 i art. 69 Konstytucji orzekł , że art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Każdy może się pomylić. Także lekarz. Tylko, że jego błąd kosztuje czasem życie i zdrowie. Statystyki dotyczące błędów medycznych są w naszym kraju ignorowane, jakby nikogo nie obchodziło, ilu i jakich uchybień lekarze najczęściej się dopuszczają, czym to się kończy i ile kosztuje.

Szacuje się, że każdego roku w Polsce lekarze wszystkich specjalności popełniają łącznie przynajmniej 20 - 30 tysięcy błędów. W roku 2011 do Biura Rzecznika Praw Pacjenta zgłoszono 33 tysiące spraw. W tym samym roku do rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęło 3550 wniosków o ukaranie lekarzy. Jak wynika ze statystyk, najwyżej co dziesiąty poszkodowany wnosi skargę do izby lekarskiej, zawiadamia prokuraturę lub pisze pozew sądowy. Pozostali albo nie mają dostatecznie dużo energii, by walczyć, albo obawiają się kosztów sadowych, albo uważają, że z lekarzami i tak nie da się wygrać.