Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy (świadczenie przysługuje dopiero po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, czyli po 182 dniach, a w przypadku zachorowania na gruźlicę lub w przypadku ciąży - po 270 dniach).

Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O powyższych okolicznościach orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Celem świadczenia rehabilitacyjnego jest dalsze leczenie i rehabilitacja lecznicza, po których z założenia powinno nastąpić odzyskanie zdolności do pracy (art. 18 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Podjęcie pracy zarobkowej w okresie przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego nie wpływa pozytywnie na proces rehabilitacji i odzyskania zdolności do pracy, a wręcz może przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia. Stąd też konieczny jest zakaz powstrzymywania się od wykonywania pracy w tym okresie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 27 maja 2014 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem”. Rozporządzenie w większej części weszło w życie w dniu 16 czerwca 2014 r.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, a mianowicie :

  • 1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  • 2) małżonek rodzica;
  • 3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , to znaczy iż objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zasady i tryb przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z dnia 24 lipca 2006 r. - Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), dalej „ustawa”. Świadczenie w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego zostało do ustawy wprowadzone od 01 stycznia 2013 r., na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1548. Zgodnie z przepisem art. 16a ust. 1 ustawy Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 24 maja 2014 weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2013 r poz. 674 ze zmianami).

Wobec powyższego osoby bezrobotne jak również pracodawcy zatrudniające osoby bezrobotne mogą liczyć na następujące nowe formy wsparcia ( poza obecnymi formami funkcjonującym na podstawie dotychczasowej ustawy) :

  1. BON STAŻOWY – przyznany on jest dla osób bezrobotnych które nie ukończyły 30 roku życia, złożyły wniosek o przyznanie bonu stażowego, znalazły pracodawcę do realizacji stażu, który wynosi 6 miesięcy, a pracodawca zobowiąże się do dalszego zatrudnienia bezrobotnego na kolejne 6 miesięcy. Po spełnieniu zobowiązania pracodawca otrzyma premię w wysokości 1500 zł. Bezrobotny natomiast otrzyma indywidualny plan rozwoju, stypendium prze pierwszych 6 miesięcy oraz gwarancję zatrudnienia na kolejne 6 m-cy .
  2. BON ZATRUDNIENIOWY - przyznany jest dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Pracodawca zatrudniający bezrobotnego może na podstawie podpisanej umowy z PUP otrzymywać zwrot kosztów wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy w kwocie 823,60 zł pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnego na łączny okres 18 miesięcy .
  3. GRANT NA TELEPRACĘ – czyli utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla bezrobotnych który wychowywał dziecko w wieku do lat 6 i wraca na rynek pracy lub bezrobotny, który przez okres trzech lat sprawował opiekę nad niepełnosprawną przez zarejestrowaniem się w PUP jako osoba bezrobotna . Pracodawca otrzyma grant w wysokości sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w 2014 r (080 zł) pod warunkiem zatrudnienia 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub 18 miesięcy jeżeli zatrudnienie wyniesie połowę wymiaru czasu pracy .
  4. POŻYCZKA NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY – pożyczka udzielana jest na podstawie umowy , na wniosek uprawnionych podmiotów ( prowadzący działalność gospodarczą producenci roli, niepubliczne szkoły lub przedszkola i żłobki , kluby dziecięce prowadzone przez osoby prawne, fizyczne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej). Wartość otrzymanej pozyczki może wynieść do 23 3271,86 zł.
  5. ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE – na utworzenie stanowiska pracy w pełnym wymiarze dla bezrobotnych powracających na rynek pracy w związku z wychowywaniem dziecka, lub sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną.

Pracodawca otrzyma przez 12 miesięcy połowę wynagrodzenia minimalnego, pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnego przez łączny okres czasu pracy 18 miesięcy lub jedną trzecią wynagrodzenia minimalnego, pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnego przez łączny okres 27 miesięcy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Problemy związane z dziedziczeniem są regulowane przez Kodeks cywilny. Zakres osób mogących wejść w prawa osoby zmarłej jest ograniczony, ze względu na kilka czynników.Oczywiście osoba dziedzicząca powinna być żywa, zgodnie z art. 927 § 1. Jakkolwiekw przypadku ludzi wydaje się to oczywiste, tak w przypadku spółek, fundacji i innych podmiotów mogących zaciągać zobowiązania we własnym imieniu kwestia staje się bardziej złożona. Nie możliwe jest dziedziczenie przez podmiot, który najogólniej mówiąc nie istnieje.