Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Egzekucja komornicza to trudne doświadczenie dla osób, które z różnych przyczyn popadły w długi. Wbrew obiegowej opinii komornik nie może zająć każdego posiadanego przez zadłużonego przedmiotu. Ustawodawca zawarł szereg wyłączeń, które nie pozwalają na pozostawienie dłużnika bez środków do życia. Do tej pory brakowało odrębnych regulacji chroniących osoby niepełnosprawne w szczególny sposób. Od niedawna osoby dotknięte niepełnosprawnością nie muszą już obawiać się, że stracą niezbędny im do egzystowania sprzęt.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dziedziczenie ustawowe regulują art. 931-937 Kodeksu cywilnego.

Przepisy precyzują kolejność dziedziczenia, dzieląc krąg spadkobierców na grupy. Spadkobiercami ustawowymi mogą być osoby fizyczne, które łączyła ze spadkodawcą wskazana w ustawie więź rodzinna lub prawna oraz, w ostatniej kolejności, spadkobiercą będzie - w razie braku innych osób fizycznych uprawnionych do dziedziczenia na zasadach ustawowych - gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.

Prawo dzieli spadkobierców na dwie grupy, które zostają kolejno powoływane do spadku. Do kręgu spadkobierców ustawowych należą obecnie osoby połączone ze spadkodawcą więzami rodzinnymi (zstępni - potomkowie, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa, dziadkowie i ich zstępni) oraz prawnymi (małżonek, przysposobieni, pasierbowie).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Każdy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Uregulowania w tym zakresie znajdują się w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy pomoc materialna dla studenta może być wypłacana w formie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Świadczenie to jest wypłacane w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy w grę wchodzi ostatni rok studiów, który trwa jeden semestr to okres ten wynosi do pięciu miesięcy (art. 184 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym). Stypendia te wypłacane są co miesiąc.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 1 lipca 2014 r. zmianie uległy zasady wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją bądź edukacją osób niepełnosprawnych. Organem wydającym Kartę Parkingową obecnie jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z nową ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.Organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.