Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Trybunał Konstytucyjny w składzie trzech sędziów po rozpoznaniu wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” , z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 czerwca 2013 r., o zbadanie zgodności art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) z art. 2 i art. 69 Konstytucji orzekł , że art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł również ,że przepis powołany w części I , w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w istotny sposób wpływa na regulację prawną czasu pracy osób z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności . Od dnia 10 lipca 2014 roku znowu trzeba będzie stosować z mocy prawa skrócony czas pracy dla tej grupy pracowników , bez konieczności wydawania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego celowość zastosowania skróconej normy czasu pracy.

Tak więc do tylko do 9 lipca 2014 roku stosujemy przepis art. 15 ust 2 ustawy o ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu : Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Art. 15 ust. 2a mówi o tym iż, normy czasu pracy, o których mowa w ust. 2, stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

Ponadto w zakresie regulacji czasu prac y osób niepełnosprawnych nadal obowiązują następujące uregulowania :

  1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo  
  2. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
  3. Przepisów art. 15 nie stosuje się  do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

W praktyce oznacza to, iż osoba niepełnosprawna ( za zgodą lekarza) może wnioskować do pracodawcy, iż wyraża chęć pracy w 8 godzinnym dniu pracy i 40 godzinnym tygodniu pracy oraz wyraża chęć pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych ( do 9 lipca 2014 wnioskować może jedynie o pracę w porze nocnej i pracę w nadgodzinach).

Jeżeli więc stan zdrowia osoby niepełnosprawnej potwierdzony przez lekarza pozwala jej na pracę w godzinach nocnych i godzinach nadliczbowych, może ona taką pracę wykonywać otrzymując stosowne dodatki do wynagrodzenia lub mieć udzielony czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych.

W sytuacji gdy są zastosowane skrócone normy czasu pracy , to nie powodują obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Ponadto  osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisu art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.

Opracowanie : Sylwia Grzebień, Stowarzyszenie Działajmy Razem TRIANON PL , Cieszyn.