Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W obecnych czasach coraz trudniej jest uzyskać kredyt. Jest to związane z ogólną sytuacją rynku kredytowego oraz rosnącymi wymaganiami banków dotyczących zdolności kredytowej. Wiele osób przedstawia podrobione zaświadczenia o zarobkach, które umożliwiają im uzyskanie kredytu. Jaka jest odpowiedzialność za wyłudzenie kredytu?

      Wyłudzenie kredytów i pożyczek jest oszustwem i jest karane na podstawie art. 297 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi, że kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Uwaga! Przy wyłudzeniu kredytu nie ma znaczenia czy osoba to robiąca wyłudza go dla siebie czy dla innej osoby.

Podrabianie dokumentów

      Za podrobiony uważa się taki dokument, który nie pochodzi od tej osoby, w imieniu której został sporządzony. Za dokument przerobiony uważa się taki dokument, który był dokumentem autentycznym, ale jego treść została przerobiona, np. zmiana jednej cyfry w zaświadczeniu o zarobkach. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego za podrobienie dokumentu należy uznać sporządzenie dokumentu, polegające na zachowaniu pozorów, że dokument pochodzi od innej osoby. Z przerobieniem mamy do czynienia, gdy osoba nieupoważniona zmieni jego treść na inną od autentycznej.