Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Codziennością Zakładów Pracy Chronionej, jak również pozostałych przedsiębiorców jest występowanie o zaświadczenie o udzielonej pomocy de mininimis .

Z dniem 15.11.2014 wprowadzono zmiany do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis. Wprowadzono nowy formularz, który zawiera zmiany w zakresie powiązania wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami oraz przedstawienie przez wnioskodawcę informacji o łączeniu, przejęciu lub powstaniu w wyniku prowadzonego przedsiębiorstwa.

Istotną różnicą jest zmiana dotycząca informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

Wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące: sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości - w przypadku pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy, lub określonych w  rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8).

Od 1 lipca 2014 limit udzielonej pomocy de minimis wynosi 200.000 euro dla jednego przedsiębiorstwa w okresie trzech lat.

Sylwia Grzebień. Stowarzyszenie Działajmy Razem TRIANON PL. Cieszyn.