Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Tylko niektóre wypłacane są „z urzędu”. O większość trzeba wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po spełnieniu warunków określonych przepisami.
      Dodatek pielęgnacyjny emeryt lub rencista otrzyma po ukończeniu 75. roku życia i nie musi załatwiać żadnych formalności. Natomiast jeśli ktoś chce dostać pieniądze ze względu na to, że jest całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji musi złożyć odpowiedni wniosek. Dołączona do niego powinna być dokumentacja medyczna. Decyzję podejmuje lekarz – orzecznik ZUS.

Przebywającym w zakładach opiekuńczo - leczniczych lub pielęgnacyjno - opiekuńczych dodatek nie przysługuje, chyba że przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu mieszkają poza tą placówką.Dodatek dla sierot zupełnych otrzymują pobierający renty rodzinne.
      Dodatek kombatancki przyznawany jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
      Dodatek za tajne nauczanie dostają prowadzący je w czasie okupacji, a przed wybuchem II wojny światowej w języku polskim na terenie III Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańsk.
      Dodatek dla deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR oraz żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych wyliczany jest według stawki dziennej za każdy miesiąc takiej pracy. Istnieje jednak górny limit świadczenia.
      Jeśli ktoś ma jednocześnie uprawnienia do dodatku kombatanckiego, za tajne nauczanie oraz pracę przymusową, to należy mu się tylko jeden. Może jednak starać się o ryczałt energetyczny na częściowe pokrycie wydatków na prąd, gaz i ogrzewanie oraz dodatek kompensacyjny (wyrównujący szkody). Te dwa świadczenia przysługują także pobierającym renty lub emerytury wdowom i wdowcom po kombatantach oraz ofiarach represji.
      Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczeń jest uzależniona od różnych zmieniających się wskaźników ekonomicznych i dlatego ulega zmianom.

ZASTĘPCY PRZED SĄDEM
      Najnowsza nowelizacja Kodeksu postępowania karnego przewiduje, że osoby pokrzywdzone, które nie są w pełni sił ze względu na wiek lub stan zdrowia, mogą być zastępowane w czynnościach prawnych nie tylko przez adwokata lub radcę prawnego, ale także osoby im najbliższe lub te pod których opieką pozostają. Mają one również prawo towarzyszyć pokrzywdzonemu we wszystkich czynnościach procesowych.
      Nowelizacja rozszerza także dotychczasowe rozumienie terminu „pokrzywdzony”. Prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub o jego umorzeniu przysługuje także osobie zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa, której prawa zostały naruszone. Może to być, przykładowo, pokrzywdzony w postępowaniu egzekucyjnym przez fałszywą opinię biegłych rzeczoznawców majątkowych.

ZUS PRZYJMUJE TYLKO ORYGINAŁY
      W dalszym ciągu wiele osób składa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski o ustalenie wysokości kapitału początkowego niezbędnego do ustalenia wymiaru emerytury. Warto pamiętać, że instytucja ta honoruje tylko dokumenty oryginalne lub kopie poświadczone notarialnie. Jeśli ktoś zgubi świadectwo pracy lub ulegnie ono zniszczeniu powinien zwrócić się do swojego pracodawcy. Ten na podstawie kopii przechowywanej w aktach osobowych sporządzi odpis. Musi on zawierać wszystkie informacje z pierwotnego dokumentu, w tym pierwszą datę wydania świadectwa, a nie przygotowania duplikatu.
      ZUS przyjmuje nie tylko świadectwa pracy, ale również, przykładowo, zaświadczenia firmy wystawione na druku Rp-7, legitymacje ubezpieczeniowe lub inne dokumenty z wpisem o okresie zatrudnienia i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

 

JAG