Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne, ustanowiona została forma wsparcia materialnego dla osób w trudnej sytuacji finansowej oraz rodzinnej w postaci dodatku energetycznego. Instytucję tę regulują przepis art. 5c – 5f wskazanego wyżej aktu prawnego.

Zgodnie z ich postanowieniami, o przyznanie dodatku energetycznego ubiegać się może każdy, kto spełnia następujące warunki:

  • 1) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (co oznacza, że na umowa z przedsiębiorstwem energetycznym musi być zawarta na nazwisko osoby, która ubiega się o przyznanie dodatku, a ponadto osoba ta musi faktycznie zamieszkiwać w lokalu, do którego prąd jest dostarczany na podstawie tej umowy),
  • 2) na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, został mu przyznany dodatek mieszkaniowy (co oznacza, że przed ubieganiem się o przyznanie dodatku energetycznego, należy uzyskać prawo do otrzymywania dodatku mieszkaniowego w trybie przewidzianym wskazaną wyżej ustawą). Jak zatem widać, o przyznanie dodatku energetycznego ubiegać mogą się również osoby niepełnosprawne, spełniające powyższe kryteria.

Każdy zainteresowany otrzymywaniem dodatku energetycznego może wystąpić do wójta / burmistrza / prezydenta miasta, właściwego dla gminy, w której zamieszkuje, o jego przyznanie. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, która – jak już wskazano – zawarta została na nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku i która zamieszkuje w miejscu, do której energia jest faktycznie dostarczana. Przyznanie lub odmowa przyznania dodatku energetycznego następuje w formie decyzji administracyjnej, która podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnych (tzn. można odwołać się od jej treści w sposób, przewidziany przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wysokość dodatku ustalana jest okresowo na mocy obwieszczenia Ministra Gospodarki. Aktualnie obowiązującym aktem jest obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2014 r., które ustala stawki dodatku energetycznego na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. na kwoty:

  • 11,36 zł/miesiąc, jeżeli gospodarstwo domowe prowadzi osoba samotna,
  • 15,77 zł/miesiąc, jeżeli gospodarstwo domowe składa się z 2 do 4 osób,
  • 18,93 zł/miesiąc, jeżeli gospodarstwo domowe składa się z 5 osób i więcej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Wypłata może nastąpić w formie pieniężnej lub przelewem na rachunek bankowy osoby uprawnionej.

Maciej Wrześniewski