Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karta parkingowa – ułatwienia dla posiadaczy

W Polsce jest około 650 tysięcy kart parkingowych, a tylko około 13 tysięcy miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że na jedną kopertę przypada aż 50 posiadaczy karty. Do czego, oprócz parkowania na wyznaczonym miejscu parkingowym, upoważnia posiadanie takiej karty?

Osoby niepełnosprawne oraz osoby przewożące niepełnosprawnych mogą (z zachowaniem zasad ostrożności) nie stosować się do wybranych znaków drogowych. Ustawodawca zezwala osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej na niedostosowanie się do wszystkich norm prawa drogowego. Ma to na celu ułatwienie im dostępu do miejsc użyteczności publicznej i innych elementów infrastruktury- skracając np. drogę, jaką muszą pokonać do danego miejsca.

Z takich udogodnień mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową oraz:

- kierujący pojazdem przewożący osobę o obniżonej sprawności ruchowej;

- pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

O ile placówkom opieki wydawane są karty parkingowe, o tyle inna osoba (np. krewny) przewożący osobę niepełnosprawną musi posługiwać się kartą wydaną tej osobie. Poruszanie się z kartą parkingową możliwe jest jedynie w trakcie przewożenia osoby niepełnosprawnej.

Z zachowaniem zasad ostrożności osoba uprawniona do korzystania z karty parkingowej, może nie zastosować się do znaków: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-3 (zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych), B-3a (zakaz wjazdu autobusów), B-4 (zakaz wjazdu motocykli), B-10 (zakaz wjazdu motorowerów), B-35 (zakaz postoju), B-37 (zakaz postoju w dni nieparzyste), B-38 (zakaz postoju w dni parzyste), B-39 (strefa ograniczonego postoju).

Pamiętajmy, że stare karty parkingowe tracą ważność po 30 czerwca 2015 roku.

Andrzej Koenig

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karta parkingowa – ułatwienia dla posiadaczy

W Polsce jest około 650 tysięcy kart parkingowych, a tylko około 13 tysięcy miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że na jedną kopertę przypada aż 50 posiadaczy karty. Do czego, oprócz parkowania na wyznaczonym miejscu parkingowym, upoważnia posiadanie takiej karty?

Osoby niepełnosprawne oraz osoby przewożące niepełnosprawnych mogą (z zachowaniem zasad ostrożności) nie stosować się do wybranych znaków drogowych. Ustawodawca zezwala osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej na niedostosowanie się do wszystkich norm prawa drogowego. Ma to na celu ułatwienie im dostępu do miejsc użyteczności publicznej i innych elementów infrastruktury- skracając np. drogę, jaką muszą pokonać do danego miejsca.

Z takich udogodnień mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową oraz:

- kierujący pojazdem przewożący osobę o obniżonej sprawności ruchowej;

- pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

O ile placówkom opieki wydawane są karty parkingowe, o tyle inna osoba (np. krewny) przewożący osobę niepełnosprawną musi posługiwać się kartą wydaną tej osobie. Poruszanie się z kartą parkingową możliwe jest jedynie w trakcie przewożenia osoby niepełnosprawnej.

Z zachowaniem zasad ostrożności osoba uprawniona do korzystania z karty parkingowej, może nie zastosować się do znaków: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-3 (zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych), B-3a (zakaz wjazdu autobusów), B-4 (zakaz wjazdu motocykli), B-10 (zakaz wjazdu motorowerów), B-35 (zakaz postoju), B-37 (zakaz postoju w dni nieparzyste), B-38 (zakaz postoju w dni parzyste), B-39 (strefa ograniczonego postoju).

Pamiętajmy, że stare karty parkingowe tracą ważność po 30 czerwca 2015 roku.

Andrzej Koenig

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów:

  • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Codziennością Zakładów Pracy Chronionej, jak również pozostałych przedsiębiorców jest występowanie o zaświadczenie o udzielonej pomocy de mininimis .

Z dniem 15.11.2014 wprowadzono zmiany do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis. Wprowadzono nowy formularz, który zawiera zmiany w zakresie powiązania wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami oraz przedstawienie przez wnioskodawcę informacji o łączeniu, przejęciu lub powstaniu w wyniku prowadzonego przedsiębiorstwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z ulgą mogą odetchnąć osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi osobami dorosłymi, którym do tej pory odmawiano wsparcia z powodu udokumentowanego braku rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki.

Od 01.01.2015 brzmienie art. 16 a ustawy o świadczeniach rodzinnych jest następujące:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej