Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Polsce jest blisko 3,4 mln osób niepełnosprawnych, w tym 2,1 mln w wieku produkcyjnym. Spośród nich pracuje zaledwie 465 tys. (27,3%) – wynika z danych GUS za III kwartał 2011 roku. Choć z każdym rokiem wskaźnik ten się poprawia, to wciąż daleko nam do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie zatrudnienie niepełnosprawnych wynosi około 50%. Dlaczego tak się dzieje?
Co przeszkadza w zatrudnieniu niepełnosprawnych? – Na ten temat możemy grubą książkę napisać – mówią pracownicy organizacji zajmujących się tą tematyką.
      Istnieje szereg barier, które niekorzystnie wpływają na liczbę pracujących niepełnosprawnych. Większość ma charakter systemowy. Przykładem może być niejasność i zmienność przepisów prawa, czy nieefektywny i nieadekwatny system kształcenia. Z drugiej strony mamy jednak do czynienia z barierami o charakterze jednostkowym takimi jak np. postawa wobec pracy, czy stereotypowe myślenie na temat osób niepełnosprawnych.
      Niepokojące jest zwłaszcza to, że mimo znacznego wzrostu zatrudnienia wspieranego ze środków publicznych w ostatnich latach, większość osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wciąż pozostaje poza rynkiem pracy – podkreślił niedawno w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, który przedstawił posłom sprawozdanie za 2010 r. z realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych.
      Tymczasem, jak zaznacza Elżbieta Gołębiewska, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, aktywność zawodowa jest jednym z najlepszych sposobów na rehabilitację, wyjście z izolacji i ogólną poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi dział ds. Absolwentów zaprasza serdecznie do udziału w projekcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego " Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III ", który ma na celu aktywizację społeczno-zawodową osób niewidomych z całego kraju.

Projekt skierowany jest do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. Uczestnicy projektu zyskują możliwość wzięcia udziału w organizowanych warsztatach, kursach i szkoleniach, o których można więcej przeczytać na stronie: www.cpik.home.pl

Do udziału w projekcie zachęcamy również osoby Tobie najbliższe: rodzinę, opiekunów, przyjaciół. Mogą oni skorzystać z Warsztatów wspierających dla rodzin i opiekunów oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami np. doradcą zawodowym, lekarzem, psychologiem, prawnikiem czy tyflopedagogiem.

 

Źródło: http://www.laski.edu.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przygotowywana reforma urzędów pracy i metod walki z bezrobociem nabiera bardziej konkretnych kształtów. Wiadomo już, jakie założenia spełnić mają zmiany ustawodawcze. Znacznie trudniej powiedzieć o praktycznym wymiarze tych propozycji.
      Propozycje zmian przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostały zawarte w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Uporządkowano je w osiem punktów, których najbardziej interesujące fragmenty pozwolimy sobie wytłuścić poniżej i do których krótki komentarz przedstawimy na końcu tekstu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Mobilność pracowników można mierzyć za sprawą ich skłonności do dłuższych dojazdów do pracy, przeprowadzki czy nawet migracji. Ale można na nią spojrzeć inaczej – jak na stałą chęć poszukiwania lepszego pracodawcy oraz jak na ogólną umiejętność poruszania się po rynku pracy. Pod tym względem bardzo różnimy się od Amerykanów, którzy należą do najbardziej ruchliwych zawodowo pracowników na świecie.
      W poprzednim ustroju duża część Polaków pracowała przez większość życia w jednym zakładzie pracy – zazwyczaj trafiając do niego tuż po zakończeniu nauki w szkole zawodowej, technikum lub zdobyciu dyplomu ukończenia studiów. Zmiana pracodawcy była rzadkością, choć rodzaj wykonywanej pracy niekiedy ewoluował wraz ze zdobywanym doświadczeniem i pokonywanymi szczeblami kariery.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Spółdzielnie socjalne coraz częściej przebijają się do mediów. W ostatnim czasie media informowały o powstaniu spółdzielni w Poznaniu, Częstochowie, Włocławku, Mroczy, Wąsoczu i kilku innych miejscowościach. Czyżby spółdzielczość socjalna trafiała do głównego nurtu?
Szczególnie interesujący jest przykład spółdzielni Poznanianka, założonej przez miasto Poznań i samorząd województwa wielkopolskiego. Jest to pierwsza spółdzielnia socjalna założoną przez duże polskie miasto. Spółdzielnia, podobnie jak wielokrotnie opisywana przez nas spółdzielnia „Tajemniczy Ogród”, zatrudniać będzie osoby zalegające z opłatami za mieszkania komunalne.