Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Toruniu wciąż modernizowana jest miejska sieć komunikacji. W ramach miejskiego transportu każdy z nas może skorzystać z przejazdów tramwajowych oraz autobusowych. Nie każdy jednak wie, komu i jakie zniżki przysługują.

Korzystając z toruńskiej komunikacji miejskiej powinniśmy wiedzieć jakie zniżki nam przysługują. Czy każda osoba niepełnosprawna może liczyć na ulgowe przejazdy?

Jakie dokumenty są nam potrzebne aby zaświadczyć nasze prawo do biletów zniżkowych? Oraz kto może korzystać z darmowych przejazdów w Toruniu?

Bezpłatnie po Toruniu

Do bezpłatnych przejazdów są uprawnione osoby, które ukończyły 65 rok życia. W tym przypadku nie jesteśmy zobowiązani do wyrabiania żadnej dodatkowej legitymacji, wystarczy dokument poświadczający naszą tożsamość i umożliwiający stwierdzenie wieku osoby uprawnionej - np. dowód osobisty czy paszport. Bezpłatnie mogą również przemieszczać się osoby posiadające stwierdzony znaczny stopień niepełnosprawności wraz z ich przewodnikami. Do przewodników zaliczane są osoby, które posiadają więcej niż 13 lat i zostaną wskazane przez osobę niepełnosprawną. Aby potwierdzić uprawienie do bezpłatnego przejazdu należy posiadać przy sobie dowód tożsamości oraz jeden z trzech dokumentów:

  • orzeczenie lub legitymacja z wpisem właściwego organu o zaliczeniu do I grupy inwalidów
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie lub legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności.

Do bezpłatnych przejazdów transportem miejskim mają również prawno osoby niewidome oraz ich przewodnicy. Jako przewodnika zalicza się osobę, która posiada ukończone 13 lat. Komunikacja miejska umożliwia również nieodpłatne podróżowanie osobom niewidomym wraz z psem przewodnikiem. W celu poświadczenia swoich uprawnień należy posiadać ważna Legitymację Polskiego Związku Niewidomych.

W ramach przejazdów miejskich nieodpłatnie mogą przemieszczać się również inwalidzi wojenni i wojskowi. Dokumentem uprawniającym ich do korzystania z bezpłatnych przejazdów jest książka inwalidy wojennego lub wojskowego.

Bilety ulgowe specjalne

Pierwszą grupą uprawnioną do specjalnych biletów ulgowych są dzieci i uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miasta Toruń, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Ponadto dzieci te muszą uczęszczać do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych ośrodków realizujących edukację przedszkolną i szkolną. W przypadku tych osób przyznawany jest bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez Gminę Miasta Toruń na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenia wystawionego przez przedszkole, szkołę lub ośrodek. Na tych samych zasadach wydawany jest bilet ulgowy specjalny dla uczniów klas terapeutycznych - na trasie: dom - szkoła – dom.

Drugą grupą osób, którym przysługuje powyższe uprawnienie są uczniowie posiadający orzeczenie w stopniu umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną, uczęszczający do szkół  ponadgimnazjalnych do ukończenia 24 roku życia. W ich przypadku dokumentem potwierdzającym uprawienie jest ważna legitymacja szkolna oraz bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez Gminę Miasta Toruń. Bilet ulgowy specjalny wydawany jest natomiast na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności a także orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem przyczyny 01-U, 05-R, 10-N.

Z tego samego uprawienia mogą również skorzystać dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych specjalnych, szkół przysposabiających do pracy na trasie: dom – szkoła – dom. W przypadku dzieci bilet jest wydawany na podstawie zaświadczenia o posiadaniu aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wystawionego przez przedszkole czy ośrodek lub orzeczenia o potrzebie organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz o uczęszczaniu w danym roku szkolnym do przedszkola czy ośrodka. Natomiast w przypadku uczniów dokumentem poświadczającym uprawnienie jest ważna legitymacja szkolna oraz bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie zaświadczenia o posiadaniu aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wystawionego przez szkołę czy ośrodek

Co ważne, z tych samych uprawnień mogą również korzystać opiekunowie dzieci i uczniów jadących z dzieckiem lub bez dzieci na trasie: dom – szkoła – dom.

Bilety ulgowe miesięczne

Kolejnym uprawnieniem oferowanym dla osób niepełnosprawnych przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu są bilety ulgowe miesięczne. Przysługują one przede wszystkim osobom upośledzonym umysłowo, bez względu na wiek. W celu potwierdzenia swojego uprawienia osoba ta musi posiadać ważną legitymację wydana przez Gminę Miasta Toruń na podstawie świadectwa ukończenia Szkoły Specjalnej oraz orzeczenia zespołu orzekającego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia z rodzajem schorzenia 01U. Z tego samego uprawnienia mogą również skorzystać kombatanci oraz weterani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z  udziałem w działaniach poza granicami państwa. W przypadku pierwszej grupy należy posiadać legitymację kombatancką lub zaświadczenie
o uprawnieniach, natomiast weterani są zobowiązani do posiadania ważnej legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacji emeryta – rencisty.

Bilety na okaziciela

Ostatnią możliwością skorzystania z nieco tańszych przejazdów są bilety jednorazowe wieloprzejazdowe oraz bilety jednodniowe i tygodniowe wydawane na okaziciela. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby upośledzone umysłowo bez ograniczenia na wiek, kombatanci i weterani wojenni (wraz z dokumentami wymienionymi wcześniej) a także inwalidzi słuchu - członkowie Polskiego Związku Głuchych oraz emeryci i renciści pobierający świadczenia emerytalne lub świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku tych osób dokumentem poświadczającym uprawienie jest ważna legitymacja.

Bez samochodu – za darmo!

Co ciekawe, osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu mogą nieodpłatnie podróżować miejską komunikacją w Toruniu po okazaniu ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

Bilet w jedną stronę

Jeśli potrzebujemy skorzystać jedynie z jednorazowego przejazdu warto zakupić zwykły bilet ulgowy. Uprawnia on nas do przejazdu jedną linią tramwajową lub autobusową bez względu na ilość przystanków lub czas podróży. Na tle innych dużych miast cena biletu ulgowego jednorazowego w Toruniu wypada korzystnie – zapłacimy za niego 1,40 zł. Dla porównania w Krakowie taki sam bilet kosztuje 1,80 zł, natomiast w Bydgoszczy i Gdańsku 1,50 zł.

Podane powyżej ulgi w Toruniu obowiązują od 1 stycznia 2013 r.

Sporządzono na podstawie informacji zawartych na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

 

Autor: Paula Kocoł

Doradca ds. informacji i poradnictwa

Regionalny Ośrodek Informacji i Wparcia Osób Niepełnosprawnych w Toruniu