Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Publiczny Transport Zbiorowy powinien zapewniać dostępność zarówno osobom niepełnosprawnym jak i osobom, które z jakiegokolwiek powodu mają trudności w poruszaniu się.

Realizacja postulatu dostępności odbywa się poprzez:
• zapewnianie i sukcesywne zwiększanie taboru pojazdów niskopodłogowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się;
• wprowadzenie w autobusach, tramwajach, trolejbusach i w pociągach SKM informacji pasażerskiej uwzględniającej potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, w tym z uszkodzonym narządem słuchu i wzroku;
• organizację komunikacji mikrobusowej opartej na usługach przewozowych świadczonych przez uprawnionych przewoźników;
• dostosowanie punktów sprzedaży biletów, peronów, przystanków oraz infrastruktury przystankowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

DOSTOSOWANIE TABORU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby mniej sprawne (osoby na wózkach inwalidzkich, osoby starsze, osoby z małymi dziećmi w wózku itd.), które podróżują samodzielnie komunikacją miejską, mogą korzystać z linii komunikacji miejskiej całkowicie lub częściowo obsługiwanych przez pojazdy niskopodłogowe. Pojazdy te posiadają obniżoną podłogę do wysokości 36 cm, a na żądanie pasażera podłoga może zostać obniżona do 28 cm (w większości pojazdów niskopodłogowych), co w praktyce oznacza wejście do pojazdu bez konieczności pokonywania różnicy wysokości.
Aby poinformować kierowcę o żądaniu dodatkowego obniżenia podłogi, tzw. przyklęku, należy nacisnąć jeden raz przycisk oznaczony piktogramem. Przycisk jest umieszczony wewnątrz pojazdu przy środkowym pomoście, na którym znajduje się także pas bezwładnościowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku. Natomiast podczas wsiadania osoby niepełnosprawnej, bądź osoby z wózkiem dziecięcym, kierowca ma bezwarunkowy obowiązek obniżenia podłogi (wykonania przyklęku). PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w celu poprawy komfortu podróży osób niepełnosprawnych wyposaża modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne w specjalne rampy wjazdowe, systemy głosowej zapowiedzi przystanków oraz toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

MINIBUSY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osobom niepełnosprawnym, które nie są w stanie korzystać z usług komunikacji miejskiej, ZTM w Gdańsku oraz ZKM w Gdyni oferują możliwość podróży komunikacją minibusową. Przy korzystaniu z niej pasażer może liczyć na pomoc ze strony kierowcy, np. przy wprowadzeniu wózka do pojazdu. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku organizuje następujące rodzaje przewozów minibusami osób niepełnosprawnych:
1. jednorazowe, które wykonywane są wg indywidualnych ustaleń. Do tego rodzaju przewozów uprawnione są:
- osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
- osoby niepełnosprawne z tytułu upośledzenia narządu ruchu, chorób neurologicznych lub upośledzenia umysłowego posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
2. okresowe, które wykonywane są na terenie Gdańska, na stałej trasie w okresie miesiąca, na który wniesiono opłatę w postaci abonamentu. W pierwszej kolejności do tego rodzaju przewozów uprawnieni są:
- uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do wskazanej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego;
- niepełnosprawni uczniowie i słuchacze szkół średnich, policealnych i wyższych;
- dzieci i osoby niepełnosprawne, korzystające z miejskich placówek opiekuńczych, opiekuńczo - wychowawczych i zdrowotnych.

W dalszej kolejności do korzystania z usługi przejazdu mikrobusami uprawnione są osoby wymienione w punktach 1 i 3.

Aby skorzystać z tego rodzaju przewozów należy do dnia wyznaczanego przez ZTM w Gdańsku złożyć stosowny wniosek znajdujący się na stronie internetowej ZTM w Gdańsku lub pobrać stosowny formularz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta, Biurze Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych lub MOPS-ie.
3. komercyjne, które wykonywane są wg indywidualnych ustaleń. Do tego rodzaju przewozów uprawnione są:
- pozostałe osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
4. z postojem (lub kilkoma postojami), gdzie łączny czas postoju pojazdu nie może przekraczać 2 godz.
W imieniu ZTM w Gdańsku przewozy minibusami osób niepełnosprawnych na zasadach komercyjnych organizuje WARBUS Sp. z o.o. - oddział w Gdańsku, ul. Narwicka 17, 80-557 Gdańsk.
• Zamówienia na przewozy osób niepełnosprawnych przyjmuje Biuro Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych:
- w dni powszednie 6.00-21.00
- w soboty 10.00-20.00
- w niedziele i święta 10.00-20.00
Telefon: 799 159 951
• Realizacja przewozów:
- w dni powszednie 6.00-21.00
- w soboty 6.00-21.30
- w niedziele i święta 6.00-21.30
CENY BILETÓW ZA PRZEJAZDY MINIBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opłata za jednorazowy przejazd: Cena przejazdu za 1km Cena postoju za każde rozpoczęte 20 minut
- w granicach administracyjnych Gdańska 0,80 zł 3,45 zł
- za przekroczenie granicy administracyjnej Gdańska 1,35 zł 4,00 zł
- komercyjne 4,35 zł 20,90 zł

Opłata za abonament miesięczny:
- dzieci i młodzież ucząca się 62,00 zł
- pozostali 68,00 zł
Opłata za przewóz każdej następnej osoby towarzyszącej niepełnosprawnemu
(pierwsza korzysta z przejazdu bezpłatnie) dla każdego niepełnosprawnego w granicach administracyjnych Gdańska 10,00 zł
Opłata za przewóz każdej następnej osoby towarzyszącej niepełnosprawnemu
(pierwsza korzysta z przejazdu bezpłatnie) poza granicami administarcyjnymi Gdańska 15,00 zł

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni dysponuje trzema minibusami przygotowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, które są wyposażone w windę dla wózków.
• Zamówienia na przewozy osób niepełnosprawnych przyjmuje Dyspozytornia Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych:
- w dni powszednie 6.00-20.00
- w soboty 9.00-18.00
- w niedziele i święta 9.00-18.00

Telefon: +48 58 623 50 78
• Realizacja przewozów:
- w dni powszednie 7.00-19.00
- w soboty 9.00-18.00
- w niedziele i święta 9.00-18.00

CENY BILETÓW ZA PRZEJAZDY MINIBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obowiązują od 1 czerwca 2012 r.
Opłata za jednorazowy przejazd w granicach administracyjnych Gdyni (niezależnie od odległości) 12,00 zł
Opłata za karnet 20-przejazdowy ważny w granicach administracyjnych Gdyni 180,00 zł
Opłata za przewóz każdej następnej osoby towarzyszącej niepełnosprawnemu (pierwsza korzysta z przejazdu bezpłatnie) dla każdego niepełnosprawnego w granicach administracyjnych Gdyni 6,00 zł
Opłata za rezygnację z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu 12,00 zł