Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych powstał w 2000 roku. Działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

REGULAMIN GLIWICKIEGO OŚRODKA INTEGRACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych jest lokalnym ośrodkiem zrzeszającym Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

I. ZADANIA GLIWICKIEGO OŚRODKA INTEGRACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§1

Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych zapewnia niepełnosprawnym:

1.Zaspokajanie potrzeb lokalowych, poprzez:
a. zapewnienie miejsca bezpiecznego i godnego spędzenia czasu dla korzystających od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie
b. udostępnienie pomieszczeń na podstawie porozumienia zawartego między Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej a Stowarzyszeniami i Organizacjami Pozarządowymi
c. możliwość korzystania z zaplecza gospodarczego, informatycznego, technicznego, sanitarnego

2.Działania wspomagające, polegające na:
a. integrowaniu Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych na rzecz zaspokajania specjalistycznych, indywidualnych potrzeb klientów
b. umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, m.in. poprzez organizację świąt, uroczystości okolicznościowych przez korzystających
c. stymulowaniu do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy i integracji osób niepełnosprawnych
d. inicjowaniu wspólnych przedsięwzięć na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
e. przekazywaniu informacji o bieżących oraz planowanych przyszłych działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych
f. wspieraniu Osób Niepełnosprawnych poprzez organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje

3.Inne działania dostosowane do zgłoszonych potrzeb, odpowiadające możliwościom organizacyjnym i finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej

II. ZASADY UDOSTĘPNIANIA LOKALU NA SPOTKANIA

§2

Lokal Ośrodka udostępniany jest Organizacjom i Stowarzyszeniom nieodpłatnie

§3

Biorący w używanie prowadzi nieodpłatnie na rzecz Osób Niepełnosprawnych działania na zasadach określone w porozumieniu i harmonogramie zajęć

§4

Komputera, dostępu do internetu, oraz telefonu / faksu i ksera można używać tylko do załatwiania spraw związanych z działalnością organizacji przez osoby zgłoszone przez Stowarzyszenie, Organizację

§5

Kserokopiarka obsługiwana jest wyłącznie przez pracowników G.O.I.N. i osoby wymienione w §4. Miesięczny limit kserokopii dla jednej organizacji, stowarzyszenia wynosi 50 stron, a niewykorzystane kopie nie przechodzą na miesiące następne. Wykonanie większej ilości odbitek możliwe jest po dostarczeniu własnego papieru lub tonera.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

§6

Prawo do korzystania z Gliwickiego Ośrodka integracji Niepełnosprawnych ma każde Stowarzyszenie oraz Organizacja Pozarządowa, związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, która podpisała porozumienie z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej

§7

Organizacje Pozarządowe i Stowarzyszenia zrzeszone na podstawie porozumienia, mają prawo korzystania z wszystkich świadczeń wymienionych w §1

§8

Członkowie Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszeń są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych wymienionych w rozdziale III

§9

Korzystający z oferty G.O.I.N mają prawo składać skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Ośrodka do Koordynatora placówki oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

§10

Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych jest czynny w godzinach od 11.00 do 19.00, od poniedziałku do piątku

§11

Korzystający z Gliwickiego Ośrodka Integracji Niepełnosprawnych zobowiązani są do:
a. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, poszanowania godności innych osób, poszanowania cudzej własności, respektowania praw innych osób do realizacji własnych potrzeb i zainteresowań
b. respektowania zaleceń porządkowych Koordynatora Ośrodka i personelu, wydawanych w ramach ich uprawnień i obowiązków służbowych
c. przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie Ośrodka oraz używania innych środków odurzających
d. przestrzegania zakazu palenia w miejscach do tego celu nie wyznaczonych
e. dbanie o wyposażenie i sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach
f. przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych
g. uczestniczenia w miarę swoich możliwości i chęci w drobnych pracach porządkowych na rzecz Ośrodka

§12

Korzystający z Ośrodka ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu wyrządzone działaniem umyślnym i zobowiązany jest do ich naprawienia bądź w naturze, bądź w ekwiwalencie pieniężnym. Wyrządzenie szkody o znacznej wartości uzasadniać będą zasady kodeksu cywilnego i prawnego

§13

Koordynator Ośrodka nie odpowiada za wniesione przez korzystających środki pieniężne oraz inne wartościowe przedmioty

§14

Na terenie Ośrodka nie mogą przebywać na co dzień osoby trzecie, nie korzystające z oferty G.O.I.N, za wyjątkiem towarzyszących osobom niepełnosprawnym

§15

Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Wyjątkiem mogą być psy przewodniki, towarzyszące osobom niewidomym.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

Nie przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
1. Nieprzestrzeganie przepisów wynikających z porozumienia
2. Nieprzestrzeganie przepisów porządkowych, BHP
3. Przebywanie na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwym, wnoszenie na teren Ośrodka napojów alkoholowych,
4. Zakłócanie spokoju innych korzystających może stanowić podstawę wprowadzenia zakazu korzystania z Ośrodka.