Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, można się jednak ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków PFRON. Turnusy trwają najczęściej 14 dni, ich ceny wahają się od kilkuset zł do około 1000 zł.

W odróżnieniu od turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdy sanatoryjne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent płaci za dodatkowe zabiegi, z których chce skorzystać, częściowo za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium (za 21-dniowy pobyt pacjent płaci w zależności od pory roku i zakwaterowania średnio od 130 do 478 zł). O miejscu pobytu i terminie wyjazdu oraz zasadności samego leczenia uzdrowiskowego decydują lekarze kasy (trzeba też zazwyczaj oczekiwać na wolne miejsce w sanatorium).

Przy wyjeździe na turnus rehabilitacyjny sami wybieramy ośrodek na terenie kraju, do którego chcemy pojechać oraz dogodny dla nas termin (uzależniony od oferty danego ośrodka).

Co należy zrobić, aby wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym?

1. Osoby niepełnosprawne są kierowane na turnusy na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują (może to być lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista). 2. Informację o ośrodkach i organizatorach turnusów oraz specjalne druki wniosków do wypełnienia można uzyskać w:

Krajowym Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych, Warszawa ul. Gałczyńskiego 4, tel.: 022 826 48 22, na stronach: www.zurs.com.pl; www.ebon.mps.gov.pl/osrodki; www.turnusy.rehabilitacyjne.pl, stołecznym centrum osób niepełnosprawnych, Na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie http://www.wcpr.pl, W Warszawie wniosek o dofinansowanie należy składać w:
Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych ul. gen. Andersa 1, 00-147 Warszawa Tel.: 022 831 44 40; fax.: 022 654 13 48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.warszawaorzekanie.pl Godziny pracy: poniedziałki: 10.00–18.00; wtorki – piątki: 8.00–16.00

Informacje o telefonach i adresach PCPR-ów w innych miastach można uzyskać:

na stronie lub w Centrum Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych, tel. 022 831 85 82, 831 01 39, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa.

3. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zasady dofinansowania reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.) Zgodnie z tymi zasadami o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:

• 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (czyli w IV kwartale 2008 r. 1548 zł)
• 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej  (czyli w IV kwartale 2008 r. 2013 zł)

Uwaga: W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powyżej, zgodnie z ustawą o rehabilitacji, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ustawie, ale obie te zasady stosowane są uznaniowo przez dane PCPR-y i od nich zależy, czy dany przypadek uznają za wyjatkowy.

Kwoty te ulegają kwartalnym zmianom. Informację o aktualnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia można uzyskać na stronie www.mpips.gov.pl

PCPR-y dofinansowują część kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, resztę kwoty pokrywa osoba starająca się o wyjazd.

Wysokość dofinansowania wynosi:

dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności -  801,51 zł
dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 742,14 zł
dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 682,77 zł
dla zatrudnionych w zpch oraz opiekunów - 534,34 zł

Wnioski o przyznanie dofinansowania składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania. Na decyzję o przyznaniu dofinansowania z PCPR-u oczekuje się zazwyczaj dosyć długo, dlatego też warto starać się o dofinansowanie co najmniej z kwartalnym wyprzedzeniem, najlepszym jednak rozwiązaniem jest złożenie wniosku na samym początku roku, w którym chcemy wyjechać na turnus.

Wymagane dokumenty:

wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny (wypełniany przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę), kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, udokumentowane dochody (np. odcinek renty, decyzja z OPS, oświadczenie o zarobkach z zakładu pracy).

4. Informację o przyznaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu osoba niepełnosprawna (w przypadku osoby niepełnoletniej w jej imieniu rodzice, bądź opiekun prawny) wysyła osobiście, bądź za pośrednictwem Krajowego Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych do organizatora turnusu.

Osoba niepełnosprawna korzystająca z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, może starać się o wyjazd nie częściej niż raz na rok.

Autor: Magda Gorczyca