Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Choroby nowotworowe są niezwykle poważnym problemem zdrowotnym we współczesnym świecie. W krajach rozwiniętych stanowią drugą w kolejności przyczynę zgonów po chorobach układu krążenia. Liczba zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi wzrasta, przy jednoczesnym wzroście liczby nowych zachorowań. Nowotwory w wieku dziecięcym różnią się pod wieloma względami od nowotworów ludzi dorosłych. Przede wszystkim inna jest ich natura histologiczna. U dzieci nie spotykamy prawie w ogóle raków, za to mamy najczęściej do czynienia z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego, złośliwymi guzami mózgu oraz nowotworami typowymi tylko dla dzieci, pochodzenia płodowego. Nowotwory dziecięce są w większości wrażliwe na chemioterapię i radioterapię, ale cechują się również znacznie szybszym tempem rozwoju, co oznacza że "rosną" szybciej niż nowotwory u ludzi dorosłych. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci stanowią 20- 25 % ogółu nowotworów spotykanych w ośrodkowym układzie nerwowym. Nowotwory te mają prawie wyłącznie charakter pierwotny. Częstość występowania kształtuje się na poziomie 2-5 przypadków na 100.000 dzieci przed ukończeniem 15-go roku życia. W Polsce odnotowujemy ok. 250-300 nowych zachorowań rocznie. 20% zgonów dzieci spowodowanych chorobami nowotworowymi.

W krajach rozwiniętych przeważający odsetek nowotworów diagnozowany jest 
w początkowym okresie choroby, kiedy zmiana pierwotna nie osiągnęła znacznych rozmiarów i nie uległa rozsiewowi. W Polsce, niestety, przeważająca część tych zmian chorobowych rozpoznawana jest w znacznie bardziej zaawansowanym okresie.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce. Placówka składa się z dwóch części: Ginekologiczno-Położniczej oraz Pediatrycznej. Jest wiodącym ośrodkiem referencyjnym perinatologicznym, ginekologicznym i pediatrycznym. Ze względu na swój wielodyscyplinarny charakter, zapewnia wszechstronną opiekę nad kobietami w ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, chorobami serca, czy infekcjami. W Instytucie diagnozowane i leczone są najtrudniejsze przypadki patologii ginekologicznych. W tej unikalnej placówce, sprawującej opiekę nad matką i dzieckiem do 18 roku życia, reprezentowany jest pełen wachlarz specjalności lekarskich. Rocznie przyjmowanych jest ponad 40 tysięcy pacjentów, a liczba porad lekarskich udzielanych w poradniach przyszpitalnych przekracza 180 tysięcy.

W Klinice Neurochirurgii Instytutu CZMP leczone są dzieci z następującymi zespołami chorobowymi:
1) Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego
– przepukliny oponowo–rdzeniowe
– przepukliny mózgowe
– wodogłowie wrodzone
– zespół Dandy–Walkera
– zespół Arnolda–Chiarrego
– syringomyelia
– torbiele pajęczynówki

2) Wady rozwojowe czaszki
– kraniostenozy
– przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych

3) Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

4) Wodogłowie nabyte
Wady naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego
– zniekształcenia tętniczo–żylne
– tętniaki

6) Urazy czaszkowo–mózgowe

7) Urazy kręgosłupa

Wady kręgosłupa
Do Kliniki Neurochirurgii ICZMP w Łodzi przyjmowani są pacjenci z terenu całego kraju.

Neuronawigacja
Neurochirurgiczne leczenie obciążone jest potencjalną możliwością występowania tragicznych w skutkach powikłań leczenia operacyjnego. Zarówno choroby onkologiczne, naczyniowe, zapalne, pourazowe, wady ośrodkowego układu nerwowego oraz inne procesy wymagające interwencji neurochirurgicznej w zależności od jakości zastosowanej diagnostyki oraz samego procesu leczenia mogą zakończyć się albo sukcesem terapeutycznym albo przyczyną kalectwa lub nawet śmierci. Dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dotacji Ministra Zdrowia, Klinika Neurochirurgii Instytutu CZMP sfinalizowała projekt „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie neuronawigacji w ICZMP w Łodzi”.
Zrealizowany w okresie 07/2009 – 04/2011 projekt obejmował:
— Zakup nowoczesnego systemu neuronawigacji wraz ze specjalistycznym śródoperacyjnym tomografem przewoźnym oraz wykonaniem sieci informatycznej łączącej Klinikę Neurochirurgii, Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz salę operacyjną.
— Specjalistyczne szkolenia dla lekarzy-neurochirurgów i pozostałej kadry medycznej w zakresie obsługi zakupionego systemu oraz miesięczne szkolenia wyjazdowe do ośrodków referencyjnych 
w Paryżu oraz Londynie.
— Szkolenia dla 150 studentów uczelni medycznych oraz lekarzy w trakcie stażu i specjalizacji 
z terenu całej Polski zainteresowanych pogłębieniem swej wiedzy z zakresu zastosowania neuronawigacji w leczeniu chorób nowotworowych układu nerwowego u dzieci.
Zakupiony w ramach projektu system neuronawigacyjny umożliwił nawigację obrazową podczas zabiegu neurochirurgicznego. Oparty na zasadzie optycznej system zapewnia operatorowi swobodę ruchów oraz ukazuje operowaną zmianę patologiczną w trzech projekcjach, a także w postaci obrazu trójwymiarowego na tle otaczających struktur wewnątrzczaszkowych oraz kości pokrywy czaszki. W ten sposób możliwa jest dokładna lokalizacja oraz zminimalizowanie wielkości otwarcia czaszki, optymalizowana jest droga dostępu, chronione są zdrowe struktury mózgu i co pomimo dodatkowej procedury podczas zabiegu operacyjnego może przyczynić się do skrócenia czasu potrzebnego na jego wykonanie.
Wszelkie możliwości zarówno diagnostyczne oparte na nowoczesnej technologii oraz ich komputerowe przetworzenie i scalenie, w połączeniu z wizualizacją śródoperacyjną tych danych i możliwością śledzenia ruchu narzędzia w polu operacyjnym, wirtualne planowania dostępu operacyjnego pozwalają na poprawę rezultatów terapeutycznych.

Posiadanie nowoczesnej aparatury do diagnostyki obrazowej przyczynia się do zwiększonej wykrywalności nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, co z kolei pozwala na ich skuteczne i radykalne leczenie, jest to niezwykle istotne zarówno ze względów medycznych jak i ekonomicznych (np. skrócenie czasu hospitalizacji).
Przeszkolenie kadry medycznej w połączeniu z odpowiednim wyposażeniem sal operacyjnych umożliwiło w efekcie poprawę radykalności i skuteczności zabiegów operacyjnych a także podniesienie bezpieczeństwa pacjentów.
Oddziaływanie projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie neuronawigacji w ICZMP w Łodzi” ma charakter ogólnokrajowy, zarówno poprzez fakt iż pacjentami Kliniki Neurochirurgii są osoby z terenu całej Polski, jak i propagowanie idei neuronawigacji poprzez szkolenia dla studentów i lekarzy w trakcie stażu i specjalizacji. Zakup sprzętu pozwolił na wdrożenie kompleksowego programu:

I Diagnostyka
Posiadanie neuronawigacji staje się szalenie istotnym elementem leczniczym zwłaszcza w leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, które w większości są nowotworami łagodnymi. W niektórych przypadkach wcześniejsze bardzo precyzyjne wykonanie biopsji z użyciem neuronawigacji pozwala na ustalenie histologii guza.

II Operacja
Wykorzystanie neuronawigacji w czasie operacji usuwania nowotworu umożliwia jego radykalność oraz precyzję zmniejszając znacząco możliwość wystąpienia powikłań neurologicznych. Prowadzi do doszczętności zabiegów onkologicznych i zaoszczędzenia okolicznych tkanek.

III Rehabilitacja
Wykorzystanie neuronawigacji w operacjach nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci pozwala na zmniejszenie powikłań neurologicznych co znacznie przyspiesza wdrożenie rehabilitacji, podnosi ich bezpieczeństwo, a w ostateczności skraca okres rehabilitacji dziecka oraz pobyt w szpitalu