ZACMA

Jak uzyskać zwrot kosztów operacji usunięcia zaćmy w ramach dyrektywy transgranicznej?


W celu uzyskania refundacji kosztów operacji usunięcia zaćmy przeprowadzanej poza granicami Polski należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania skierowania do okulisty.

Jeżeli lekarz okulista stwierdzi zaćmę należy uzyskać od niego skierowanie na operację usunięcia zaćmy. Ważne, by na skierowaniu zaznaczony był międzynarodowy kod ICD schorzenia. W przypadku zaćmy kod zaczyna się symbolami H.25.

Z otrzymanym skierowaniem należy zgłosić się do punktu informacyjnego Fundacji Instytut Rewalidacji w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze 47a - siedziba Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Kontakt telefoniczny: 533-73-43-43 lub 75-75-24-254.
Punkt czynny jest w godzinach 10:00 - 16:00.

Tutaj pacjent uzyska pełną informację o procedurach, kosztach i terminach wyjazdu oraz otrzyma komplet dokumentów wraz z informacją o koniecznych badaniach przedoperacyjnych.

Opłatę za przeprowadzenie operacji należy wnieść przed wyjazdem przelewem na wskazane konto bankowe.

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje koszt operacji przeprowadzonej za granicą do wysokości kosztu zabiegu w Polsce.

Aby uzyskać refundację kosztów operacji z Narodowego Funduszu Zdrowia należy wypełnić wniosek do NFZ o zwrot kosztów oraz dołączyć wymagane załączniki:
Oryginał rachunku zawierający w szczególności:ZACMA MINI
- dane wystawcy rachunku oraz datę jego wystawienia, 
- dane świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, 
- dane niezbędne do zidentyfikowania świadczenia, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, w szczególności informacje umożliwiające określenie kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 oraz Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 
Oryginał lub kopię skierowania.
Potwierdzenie pokrycia całości kosztów świadczenia, w przypadku gdy nie wynika to z załączonego rachunku. W przypadku gdy dokumenty załączone do wniosku (w tym m.in. rachunek) zostały sporządzone w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Komplet wypełnionych dokumentów należy przesłać do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca stałego zamieszkania pacjenta.