Powszechnie znany jest fakt, że czas oczekiwania na szereg zabiegów medycznych w Polsce jest długi, czasami przekraczający dwa, a nawet trzy lata. Szczególnie długo oczekuje się na wszczepienie endoprotez, zabiegi  na żylakach, zabiegi kardiologiczne oraz operacje okulistyczne.

Jedną z bardziej rozpowszechnionych dysfunkcji narządu wzroku jest zaćma, występująca w różnych postaciach. Zaćma polega na zmętnieniu części lub całości soczewki oka, co prowadzi do utraty jej przejrzystości, skutkiem czego może nastąpić ograniczenie widzenia, lub całkowita utrata wzroku. Jedynym skutecznym sposobem leczenia wszystkich rodzajów zaćmy jest zabieg operacyjny.

ZACMA

Jak uzyskać zwrot kosztów operacji usunięcia zaćmy w ramach dyrektywy transgranicznej?


W celu uzyskania refundacji kosztów operacji usunięcia zaćmy przeprowadzanej poza granicami Polski należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania skierowania do okulisty.

Jeżeli lekarz okulista stwierdzi zaćmę należy uzyskać od niego skierowanie na operację usunięcia zaćmy. Ważne, by na skierowaniu zaznaczony był międzynarodowy kod ICD schorzenia. W przypadku zaćmy kod zaczyna się symbolami H.25.

Z otrzymanym skierowaniem należy zgłosić się do punktu informacyjnego Fundacji Instytut Rewalidacji w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze 47a - siedziba Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Kontakt telefoniczny: 533-73-43-43 lub 75-75-24-254.
Punkt czynny jest w godzinach 10:00 - 16:00.

Tutaj pacjent uzyska pełną informację o procedurach, kosztach i terminach wyjazdu oraz otrzyma komplet dokumentów wraz z informacją o koniecznych badaniach przedoperacyjnych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, zwana „dyrektywą transgraniczną” powstała w celu ulepszenia funkcjonowania jednej z podstawowych zasad zjednoczonej Europy - swobody przepływu usług.Dyrektywa ma na celu zapewnienie realizacji swobody przepływu usług w sferze opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej poprzez stworzenie możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE oraz możliwości uzyskania przez pacjenta zwrotu kosztów takich świadczeń od publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, któremu on podlega.

Dyrektywa transgraniczna pozwala uzyskać zwrot poniesionych kosztów za świadczenia zdrowotne udzielone poza granicami Polski na zasadach określonych w ustawie implementującej dyrektywę transgraniczną oraz w aktach wykonawczych, o ile świadczenia te należą do świadczeń gwarantowanych w Polsce w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego.