Jelenia Góra,dn.01.07.2012r

Pan Leszek Wrotniewski

Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Szanowny Panie Przewodniczący,

Przedstawiając Panu poniższy list chciałem zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego, radnych i mieszkańców miasta na bardzo ważny w moim przekonaniu problem organizacyjny w pracy Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Polega on na coraz częściej powtarzającym się nieoddawaniu głosu przez radnych obecnych na sesji, uczestniczących w większości głosowań, lecz podczas niektórych głosowań nieoddających głosu. Uważam, że nie jest to zjawisko pożądane dla mieszkańców obserwujących pracę Rady Miejskiej, gdyż radni mają obowiązek uczestnictwa w obradach, jeżeli występują o dietę z tym faktem związaną, a glosowania są przecież najważniejszą częścią pracy radnych.

Oczywiście zrozumieć należy trwałą nieobecność danego dnia czy też ewentualne przypadki przejściowej nieobecności usprawiedliwionej u przewodniczącego obrad. Jednakże niekiedy zjawisko wydaje się sugerować, że radni uczynili sobie z niego dodatkowy, pozaustrojowy sposób zajęcia stanowiska - oprócz głosu za, przeciw i wstrzymującego się - co rozmywa tradycyjny sposób głosowań i może zagrażać nawet instytucji quorum.

Przykładem takiego zjawiska jest m.in. glosowanie w sprawie tytułu „Zasłużony dla Jeleniej Góry" dla KSON na LVI sesji w dniu 10 czerwca 2014 r., gdzie o godz. 14.53 zanotowano 7 „głosów" (nie wiadomo dlaczego, ale tak to określa system elektroniczny) nieoddanych na 20 radnych „obecnych", podczas gdy w głosowaniu minutę wcześniejszym były tylko 4 takie „głosy". Trudno zrozumieć sytuację, gdy 7 radnych podpisanych na liście obecności nie uczestniczy w głosowaniu (nie byli obecni?), zwłaszcza trzech radnych (A. Ragiel, G. Pawlukiewicz-Rehlis, T. Kałużny), którzy nie oddali głosu chwilę po wcześniejszym glosowaniu, w którym zajęli przecież swoje stanowisko.

Nadmienić należy, że wskazani radni wrócili na kolejne głosowanie o godz. 15.32. Rozumiem, że można mieć różne stanowisko w poruszanej sprawie i każdej innej, ale ideą demokratycznych głosowań jest zajmowanie stanowiska, a nie wychodzenie z obrad na czas głosowania czy też powstrzymywanie się od naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku w maszynie do głosowania. Biorąc powyższe pod uwagę, proszę Pana Przewodniczącego o nadzór nad przebiegiem obrad i w razie potrzeby o niedopuszczanie do głosowań w sytuacji, gdy radni są obecni dla diety, a nie zajmują stanowiska w głosowaniach.

Jednocześnie proszę o uwrażliwienie radnych na przedstawioną sprawę poprzez odczytanie mojego pisma na sesji Rady Miasta.

Na marginesie tej sprawy w kontekście radnej Grażyny Pawlukiewicz – Rehlis zauważyć trzeba, że w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych, a konkretnie KSON prezentuje ona nieobiektywnie nieprzychylne stanowisko wobec tej organizacji, co naszym zdaniem narusza zasadę bezstronności i nie zgadza się z zasadami etycznymi wypełniania mandatu radnej Jeleniej Góry.

Z poważaniem

Prezes- J.S.O.B.

Janusz Jędraszko