Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ubiegłą sobotę członkowie i przyjaciele jeleniogórskich diabetyków spotkali się w Miejskim Centrum Kultury w Piechowicach na swoim święcie, którego gospodarzem był Klub Diabetyka w Piechowicach. Po raz pierwszy obchodziliśmy tak uroczyście nasze święto - mówi Pan Waldemar Wiśniewski, Prezes Zarządu Koła Miejskiego w Jeleniej Górze i Zarządu Oddziału Rejonowego PSD. Swoją działalnością obejmujemy obszar całego subregionu jeleniogórskiego w którym funkcjonuje 6 Kół z następujących miejscowości: Zgorzelec, Pieńsk, Bolesławiec, Lubań, Leśna, Jelenia Góra i Piechowice. W spotkaniu uczestniczyła też 8 – osobowa delegacja z Koła PSD w Zgorzelcu. Szacuje się, że w Polsce około 4 mln. ludzi choruje na cukrzycę. To choroba cywilizacyjna zagrażająca coraz większej ilości ludziom, która coraz częściej sięga po młode pokolenia. Brak ruchu, nieracjonalne zasady żywienia i swoista lekomania to główne powody dla których cukrzyca nazywana jest „matką innych chorób”. Wielu ludzi żyje z nieświadomością swoich dolegliwości, których podłożem zdaniem specjalistów jest właśnie cukrzyca. Zapobiegajmy tej chorobie – mówi Pan Waldemar, a najlepszą profilaktyką jest ruch i częste badanie stężenia glukozy we krwi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poniżej przedstawiamy akty prawne regulujące sprawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki, co zapewnia art. 70 Konstytucji RP, ustawa o systemie oświaty i inne akty prawne, których tytuły podajemy niżej z krótkim komentarzem.Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 i nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 117, poz. 759 i nr 162, poz. 1126, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 19, poz. 239, nr 48, poz. 550, nr 104, poz. 1104, nr 120, poz. 1268 i nr 122, poz. 1320, z 2001 r. nr 111, poz. 1194 i nr 144, poz. 1615, z 2002 r. nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984 i nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. nr 6, poz. 65).
Zgodnie z art. 1. ustawy system oświaty zapewnia w szczególności:
•  prawo każdego obywatela do kształcenia się,
•  dostosowanie organizacji, treści i metod nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
•  korzystanie z opieki psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
•  pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ponad dwudziestoosobowa grupa współpracowników punktów i biur terenowych KSON prowadzonych w ramach Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach wizyty studyjnej odwiedzili Sejmik 23- 24 maja br. Jego partnerami w tym projekcie są: Fundacja „OtoJa” ze Szczecina, „Towarzystwo Walki z Kalectwem” z Gorzowa, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z Zielonej Góry, Fundacja „Agenor” z Krakowa, Stowarzyszenie Działajmy Razem „Trianon.PL” z Cieszyna, Fundacja „Tu i Teraz” z Torunia i Caritas Archidiecezji Gdańskiej z Sopotu. Wszystkie te organizacje utworzyły w swoich miastach Międzyregionalne Ośrodki Informacji i Wsparcia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

Edukacja dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym.

Dzieci niepełnosprawne objęte są wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 6 lat na równi z niepełnosprawnymi rówieśnikami. W wieku 6 lat mają one prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. Pobyt dziecka w przedszkolu może być przedłużony do 10 roku życia (tylko, gdy posiada ono orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego).