Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pamiętamy doskonale wypełniony po brzegi teatr im. C.K. Norwida, gdy 21.06.2008 r. wystawiliśmy „Zemstę” A. Fredry. Mówimy i piszemy, że „wystawiliśmy”, bo to właśnie z inicjatywy Sejmiku w spektaklu wzięli Vip-y i niepełnosprawni amatorzy. Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony był na montaż windy w teatrze.

Cztery lata minęły i windy nadal nie ma, a modernizacja teatru oddala się w czasie. Sama inicjatywa udziału niepełnosprawnych w spektaklu i ich występ szczerze nagradzano gromkimi brawami. Wielu jednak mieszkańców miasta i regionu pyta nas czy niemożna by tego wydarzenia powtórzyć. Podzielimy się z Państwem informacją, że taka inicjatywa się odrodziła i w planach na 2014 rok myślimy o wystawieniu na podobnych zasadach „Ślubów Panieńskich” mistrza Aleksandra.

Treb

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych od lipca br. realizuje drugą edycję projektu pn. „Senior na czasie”. Trzydziestu uczestników zakończyło pierwszy etap – warsztaty psychologiczne wyjazdowe. W sierpniu rozpoczęły się zajęcia z zakresu obsługi komputera.. Zajęcia realizowane są w siedzibie KSON, w trzech dziesięcioosobowych grupach. Niejednokrotnie to pierwsze spotkanie uczestników z komputerem, któremu często towarzyszy lęk przed nowym, nieznanym, ale także ogromna ciekawość, która jest bodźcem dopingującym do podejmowania stawianych im wyzwań.

Elementem uzupełniającym zajęcia komputerowe są „Wyjścia edukacyjne”. W tym miesiącu Seniorzy zwiedzali „od kuchni” Książnicę Karkonoską. Wykorzystywane tam nowoczesne technologie w pełni realizują potrzeby informacyjne i kulturalne mieszkańców Jeleniej Góry. Ponadto w sierpniu rozpoczynają się comiesięczne spotkania z psychologami, współpracującymi z uczestnikami projektu podczas warsztatów wyjazdowych. Mają one ogromne znaczenie w realizacji projektu, gdyż stanowią element motywujący, integrujący czy aktywizujący do pracy nad samym sobą oraz do realizacji dalszych etapów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jak informowaliśmy Państwa Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych od trzech lat realizuje zadanie mające na celu pomoc w identyfikacji osób niepełnosprawnych szczególnie zagranicą. Temu służą wydawane legitymacje osoby niepełnosprawnej. Legitymacja ta ma formę plastikowej karty płatniczej i oprócz elementów identyfikujących w języku polskim wraz ze zdjęciem zawiera apel w pięciu językach o pomoc posiadaczowi tej karty w np. kryzysowej sytuacji. Pożytek z jej wykorzystywania jest nieoceniony o czym piszą do nas liczni jej posiadacze. Legitymacja jest w zasadzie informacją, że rzecz dotyczy osoby niepełnosprawnej, bowiem nie zawsze niepełnosprawność jest widoczna. Swoim pomysłem zainteresowaliśmy Wiceprzewodniczącą Komisji Unii Europejskiej Panią Viviane Reding, która przez swego przedstawiciela odniosła się do naszej inicjatywy. Poniżej zamieszczamy fragmenty listu skierowanego do KSON prze Pana Johana Ten Geuzendama Kierownika Działu w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Unii Europejskiej:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W nazwie naszego biuletynu zastąpiliśmy w roku bieżącym określenie „informacyjny” słowem „integracyjny”, które to pojęcie jest chyba równie często używane jak nie zawsze i nie do końca rozumiane. Integracja społeczna – to termin, który w socjologii i innych naukach społecznych oznacza proces włączania do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych, w tym także osób niepełnosprawnych. Proces ten pojmowany jest najczęściej jako dość jednostronna próba zrozumienia i akceptacji potrzeb środowiska inwalidów przy jednoczesnym dążeniu do zaspokajania tych potrzeb i tzw. wyrównywania szans. Tymczasem integracja jest zjawiskiem wymagającym akceptacji obu stron, z wszystkimi wynikającymi z tego stanu rzeczy konsekwencjami. Stąd w naszym Biuletynie „NTiT” ukazują się często teksty nie mające bezpośredniego związku z problemami osób niepełnosprawnych, ale z pewnością powiązane z procesami integracyjnymi, o czym pamiętać należy zarówno przy lekturze papierowej wersji biuletynu jak jego rozszerzonej postaci elektronicznej.