Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W listopadzie rozpoczęliśmy realizację warsztatów aktywizujących skierowanych do osób po 60 roku życia. Środki finansowe w wysokości 94 tys. złotych pozyskaliśmy dzięki udziałowi w pierwszej edycji konkursu ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych) organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem warsztatów jest kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób w wieku 60+.

W szybko zmieniającym się społeczeństwie, a w szczególności w dobie szybkiego postępu technologicznego pokolenie seniorów może czuć się coraz bardziej wyizolowane, czy wręcz zepchnięte na margines życia społecznego. Wg. badań przeprowadzonych przez Radę Monitoringu Społecznego (2009) trudności adaptacyjne seniorów do nowej, zinformatyzowanej przestrzeni wyrażają się m.in. w procentowym wykorzystywaniu różnych typów nowoczesnych mediów mobilnych wśród ogółu populacji( np.na przestrzeni 2007-2009 nieznacznie, bo o ok. 2,7 % wzrósł odsetek seniorów korzystających z komputerów, zatem pomimo intensywnego rozwoju e-usług najstarsza część społeczeństwa zaliczana jest do najmniej licznych grup w zinformatyzowanej przestrzeni). Stare media (radio, gazety, telewizja) są nadal bardzo powszechnym i naturalnym środkiem zdobywania informacji, natomiast komputer, telefon komórkowy czy też inne mobilne media używane są sporadycznie, głównie przez osoby świadome udogodnień, jakie oferują nowe media. Tymczasem szybki postęp cywilizacyjny determinowany nowymi technologiami wymaga od współcześnie żyjących osób w coraz większym stopniu posiadania odpowiednich kompetencji w zakresie korzystania z przedmiotów codziennego użytku, w tym przede wszystkim z komputerów osobistych podłączonych do globalnej sieci. Brak umiejętności obsługi mediów elektronicznych zauważany jest głównie wśród osób z przedziału wiekowego 55-65 lat, w szczególności zaś wśród seniorów powyżej 65 roku życia. Problem jest tak duży, że jeżeli nie zostaną w najbliższym czasie podjęte próby tworzenia miejsc powszechnej całożyciowej edukacji dla osób starszych, to problem wykluczenia cyfrowego będzie mógł być rozwiązany jedynie poprzez naturalną wymianę pokoleń (wówczas za kilkadziesiąt lat współczynnik korzystających z nowych mediów samoistnie ulegnie zwiększeniu).

W obliczu tak dynamicznego rozwoju mediów, a zwłaszcza multimediów interaktywnych niezwykle ważne staje się więc zapewnienie osobom starszym godziwej i w pełni satysfakcjonującej starości. Coraz większa cześć seniorów chce po przejściu na emeryturę nadal aktywnie i twórczo spędzać wolny czas. Edukacja medialna seniorów jest więc jak najbardziej zasadna i potrzebna. W kontekście rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego i stopniowego przenoszenia aktywności człowieka w cyberprzestrzeń, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się jedną z podstawowych umiejętności umożliwiających skuteczne zaspokajanie własnych potrzeb, samorealizację a także integrację społeczną. Rewolucja technologiczna – komputery, Internet, telefony komórkowe, czy np. karty kredytowe, zmieniły rzeczywistość, w której funkcjonują również seniorzy. Należy dodać, że nowe media stanowić mogą dla seniorów nie tylko łatwo dostępne źródło informacji lecz również, a może przede wszystkim umożliwiają kontakty z najbliższymi, urozmaicają funkcjonowanie w społeczeństwie, formują postawy, a także rozwijają zainteresowania oraz zaspokajają potrzeby. Dlatego tak ważne jest wyposażenie osób starszych w sprzęt i niezbędne kompetencje, a także objęcie ich opieką „przewodników” – osób, dzięki którym seniorzy mogliby nie tylko wykształcić kompetencje praktyczne, ale także podnieść swoją świadomość medialną (bezpieczeństwo informacji, zagrożenia, jakie niesie ze sobą powszechna komputeryzacja).

Wychodząc na przeciw tym potrzebom Sejmik organizuje warsztaty składające się z trzech działań: wyjazdowych warsztatów integrująco–motywujących, warsztatów komputerowych kształcących umiejętność posługiwania sie nowoczesnymi technlogiami oraz wycieczki edukacyjnej do Warszawy, gdzie Uczestnicy zapoznają się z praktycznym zastosowaniem nowoczenych technologii (m.in. w Centrum Nauki "Kopernik"). W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz projektor multimedialny, co pozwoli na organizowanie kursów nauki obsługi komputera, także w późniejszym czasie jako kontynuacja zadania. Rekrutacja Uczestników rozpoczyna się 2 listopada. Ankieta rekrutacyjna oraz więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.kson.pl. Zapraszamy do udziału!

Projekt "Senior na czasie – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczenymi technologiami u osób 60+ " finansowany jest ze środków MPIPS oraz KSON.

Bożena Wiecha-Grzech