Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 17 września 2015 r. w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Konferencja Sejmików Osób Niepełnosprawnych. Celem działania Sejmików jest wspieranie działalności  organizacji członkowskich, koordynacja ich współpracy i współdziałania, reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady równości szans tej grupy obywateli w społeczeństwie.

Konferencja prezentowała działalność i osiągnięcia Sejmików Osób Niepełnosprawnych oraz możliwości finansowego wspierania osób  z niepełnosprawnościami w ramach nowej perspektywy EFS na lata 2014-2020.

Konferencję otworzył Prezydent Miasta Łodzi p. Krzysztof Piątkowski, który serdecznie, w imieniu własnym i Prezydent Miasta Łodzi p. Hanny Zdanowskiej, powitał zgromadzonych oraz podkreślił rolę wydarzenia w integracji środowiska działającego
na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Następnie Poseł na Sejm Rzeczpospolitej
p. Małgorzata Niemczyk uwypukliła znaczenie działań prowadzonych przez zaproszone organizacje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Odczytano także list Ministra Pracy
i Polityki Społecznej p. Władysława Kosiniaka- Kamysza skierowanego do uczestników Konferencji, w którym napisał ,,Dbałość o osoby niepełnosprawne, ich godność, miejsce
w rodzinie i wśród innych ludzi jest niezwykle ważnym czynnikiem cechującym współczesne społeczeństwo. Z uznaniem przyjmuję więc Państwa zaangażowanie w działalność na forum Sejmików zrzeszających organizacje pozarządowe wspierające osoby
z niepełnosprawnościami i ich rodziny".

Konferencję prowadziła prof. dr hab. p. Dorota Podgórska-Jachnik reprezentująca  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

Po powitaniu uczestników i zaproszonych gości zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych p. Alina Wojtowicz -Pomierna omówiła nowe spojrzenie na niepełnosprawność zawarte w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W wystąpieniu została podkreślona rola tego aktu prawnego ze względu na liczbę osób z niepełnosprawnościami (na świecie jest 659 mln a w Polsce prawie 5 mln)
i zakres tematyczny, obejmujący poszanowanie godności i niezależności, niedyskryminację, równość szans, pełne i skuteczne uczestnictwo i włączenie w społeczeństwo.
Natomiast p. Teresa Hernik, prezes Zarządu PFRON przedstawiła zasady współdziałania z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów, których adresatami są osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Łodzi p. Ewa Ściborska w swoim wystąpieniu omówiła współpracę rzecznika z organizacjami pozarządowymi z terenu Łodzi
i województwa łódzkiego jako przykład dobrego i efektywnego działania.
W imieniu organizatorów Konferencji wystąpili p. Tomasz Musielski - Prezes
i Wojciech Łukaszewicz - Wiceprezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, którzy podkreślili rolę edukacji i wspólnego działania wszystkich organizacji na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawili działania Łódzkiego Sejmiku na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. 

Prezes Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS p. Iwona Żukiert opowiedziała o działaniach organizacji prowadzonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, których wynikiem jest, m.in. stworzenie Nadodrzańskiego Klastra Osób Niepełnosprawnych. Doświadczenia Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych w niesieniu pomocy i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami przekazał p. Józef Góralczyk, Sekretarz Zarządu Małopolskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych, a Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych p. Stanisław Schubert opowiedział o działaniach związanych z dostosowaniem tras, miejsc i obiektów turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami w  usługach turystycznych.

Natomiast p. Piotr Piechaczyk – psycholog/trener pracy opowiedział o partnerstwie aktywizującym osoby niepełnosprawne na przykładzie doświadczeń Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych reprezentował p. Marek Skaskiewicz, który omówił koordynację działań w zakresie reprezentowania interesów osób z niepełnosprawnością.

Działania Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych w procesie przepływu informacji istotnych dla środowiska osób z niepełnosprawnością przedstawiła jego Prezes p. Alicja Jankiewicz.

Ostatnimi prelegentami byli Marta Kosiorek - Koordynator ds. promocji Szlachetnej Paczki  i Roman Bartoszuk- Antoszewski - Asystent koordynatora ds. promocji. Podkreślali znaczenie prowadzonej akcji oraz jej rolę w przełamywaniu barier i opinii o niewielkim zaangażowaniu młodzieży w działania na rzecz osób potrzebujących.

Ogólnopolska Konferencja Sejmików Osób Niepełnosprawnych w opinii prelegentów i zaproszonych gości poprzez przedstawienie działań prowadzonych przez Sejmiki i zrzeszone w nich organizacje oraz umożliwienie wymiany doświadczeń przyczyniła się do integracji środowiska oraz wzmocnienia roli i znaczenia organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

DSCF0325.JPGDSCF0468.JPGDSCF0299.JPGDSCF0281.JPGDSCF0397.JPGDSCF0445.JPGDSCF0311.JPGDSCF0469.JPGDSCF0318.JPGDSCF0420.JPGDSCF0483.JPGDSCF0289.JPGDSCF0307.JPGDSCF0491.JPGDSCF0407.JPGDSCF0458.JPGDSCF0480.JPGDSCF0474.JPGDSCF0302.JPGDSCF0305.JPGDSCF0393.JPGDSCF0462.JPG