Już wkrótce osoby niesłyszące będą miały dostęp do najważniejszych informacji na oficjalnej stronie prezydenta Polski, gdyż wiadomości te zostaną przetłumaczone na język migowy. Zespół serwisu Migam.pl pracuje obecnie nad przetłumaczeniem informacji z prezydenckiej strony na język migowy. Przetłumaczone zostaną także treści z oficjalnego kanału prezydenta na YouTube. Olgierd Kosiba, prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST, poinformował nas, że zostało już podpisane stosowne porozumienie z Kancelarią Prezydenta. Prace powinny zakończyć się pod koniec lata.

Więcej: www.prezydent.pl oraz www.migam.pl

Źródło: inf. własna

Pod koniec czerwca br. rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie określające warunki jego realizacji. Przyjęta uchwała określa, że matka, ojciec lub faktyczny opiekun dziecka mający prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące od lipca do grudnia br. otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie – niezależnie od wieku dziecka. Inne, niewymienione wyżej osoby nie są objęte rządowym programem wsparcia.

Powyższa kwota będzie przyznawana z urzędu, co oznacza, że osoby uprawnione do tego świadczenia otrzymają je bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Pomoc ta będzie wypłacana w terminie przyjętym w danej gminie za termin wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego.

Źródło: www.niepelnosprawni.pl

 

Informujemy, że w  związku z zawartym Porozumieniem z PFRON, Powiat Jeleniogórski przystępuje do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu będą przyjmowane, rozpatrywane i realizowane oraz umowy dofinansowania będą rozliczane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

 • obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 • obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 • obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 • obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze ul. Podchorążych 15, pokój 101, tel. (75) 64 73 282. Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny Samorząd” dostępne są również na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Wkrótce na stronie internetowej PCPR Jelenia Góra zostanie zamieszczona informacja dotycząca terminu składania wniosków oraz formularze wniosków dotyczących poszczególnych form pomocy.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie www.pcpr.jgora.pl

Do 24 sierpnia br. można nadsyłać zgłoszenia kandydatów w konkursie "Człowiek bez barier", organizowanym po raz dziesiąty przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Celem konkursu jest promocja osób z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność, zaangażowanie i postawa stanowią przykład dla innych i motywację do przełamywania barier w życiu codziennym. W dziewięciu dotychczasowych konkursach nagrodzono 46 osób o różnych rodzajach niepełnosprawności. Wśród laureatów byli się m.in.: twórca pierwszego polskiego syntezatora mowy Marek Kalbarczyk, poseł Sławomir Piechota oraz dwukrotna mistrzyni paraolimpijska w biegach narciarskich Katarzyna Rogowiec.

Zgłoszenia konkursowe można wysyłać do 24 sierpnia 2012 roku.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie www.czlowiekbezbarier.org

Dostosowanie stadionów na EURO 2012 polega m.in. na łatwym dostępie do miejsc przygotowanych specjalnie dla osób na wózkach i audiodeskrypcji dla osób niewidomych.

Jak tłumaczy Martin Zwischenberger, austriacki komentator sportowy, który od Euro 2008 zajmuje się audiodeskrypcją, komentarz audiodeskryptywny, to komentarz nieustanny. W czasie meczu piłkarskiego komentator musi wciąż mówić, aby każdy mógł wiedzieć, jak mecz się toczy, gdzie jest piłka. Opisywane tez są emocje towarzyszące temu wydarzeniu.

Podczas Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii audiodeskrypcja była dostępna na wszystkich meczach. Organizatorzy Euro 2012 zapewniają, że po imprezie sprzęt do audiodeskrypcji zostanie w Polsce. Nadajniki i odbiorniki (sygnał dociera do osób niewidomych drogą radiową) nie są zamontowane na stałe na konkretnym stadionie. Będą w dyspozycji CAFE, organizacji finansowanej przez UEFA i działającej na rzecz kibiców z niepełnosprawnością, do wykorzystania przez organizatorów meczów w Polsce. Ponadto osoby, które odbyły szkolenie z zakresu komentarza audiodeskryptywnego pochodzą z całej Polski, a zainteresowanie wykorzystywaniem sprzętu jest spore.

Trzeba przyznać, że udostępnienie takiego komentarza na meczach Euro 2012 to skok jakościowy w naszym kraju. Nie jest to zupełna nowość. Pierwsze w Polsce próby z audiodeskrypcją na stadionie podejmowano w 2007 r. w Białymstoku na meczach miejscowej Jagiellonii. Od niedawna tego typu komentarz dostępny jest podczas spotkań Wisły Kraków i Lecha Poznań. Wciąż są to jednak tylko próby, nie systemowe rozwiązania.

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 182). Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej, zgłasza tą potrzebę w swoim mieście lub gminie we właściwym miejscowo Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej bada sytuację, wysyła pracownika socjalnego i po zebraniu stosownej dokumentacji, wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 1998r., Nr 162 poz. 1118 z późn. zm).

Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa wniosek we właściwym oddziale ZUS. Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć:

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie;
 • Ankietę (druk ZUS N-10 wywiad zawodowy) wypełnioną przez zakład pracy;
 • Dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe;
 • Zaświadczenie wystawione przez zakład pracy wg wzoru przedstawionego przez ZUS (druk ZUS Rp-7); dopuszcza się możliwość dokumentowania wysokości wynagrodzenia legitymacją ubezpieczeniową, zawierającą odpowiednie wpisy, zaświadczeniami wystawionymi przez archiwum.

Zgodnie z polskim prawem każdy człowiek w chwili uzyskania pełnoletniości (tj. ukończenia 18 lat) zyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. Z założenia jest więc zdolny do kierowania swoim postępowaniem, w tym do dokonywania czynności kształtujących jego prawa i obowiązki. Małoletni którzy ukończą 13 rok życia uzyskują ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a co za tym idzie ważność dokonanej przez nich czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu swoim prawem zależna jest od zgody przedstawiciela ustawowego. Co do zasady czynność prawna dokonana przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych jest nieważna, jednak w przypadku gdy osoba taka zawarła umowę uznawaną za powszechnie zawieraną w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.