„SENIOR NA CZASIE – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+. II edycja ”

§1 Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „SENIOR NA CZASIE – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+” – II edycja, realizowanym przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

2. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

3. Udział w projekcie jest płatny. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł (sto złotych) – jednorazowo w terminie do 24 lipca 2013 r. lub w dwóch ratach w terminach I rata do 24 lipca 2013 r., II rata do 15 sierpnia 2013 r.

4. Projekt realizowany jest w terminie od 01 lipiec 2013 r. do 31 grudzień 2013 r.

5. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 • - Warsztaty integrująco-motywujące (wyjazdowe 40 godz., stacjonarne 25 godzin)
 • - Warsztaty kształtowania kompetencji z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technologiami (128 godzin)
 • - Warsztaty twórczego pisania (16 godzin)
 • - Wyjścia edukacyjne (co najmniej 1 wyjście/m-c)
 • - Wycieczkę edukacyjno-integracyjną

6. Regulamin określa:

 • - warunki uczestnictwa w projekcie,
 • - zasady rekrutacji,
 • - zasady organizacyjne,
 • - zasady uczestnictwa w projekcie,
 • - zasady monitoringu uczestników warsztatów,
 • - zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.

Uprzejmie informujemy, że w okresie od stycznia do lutego Punkty Informacji w Toruniu, Gliwicach, Krakowie, Gdańsku będą nieczynne.Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 700 025.

 

Od 18 do 20 listopada 2013 r. w Krakowie trwał Światowy Festiwal Piosenki dla Niewidomych - "Głos z serca". W festiwalu wzięli udział uczestnicy z takich państw jak: Islandia, Litwa, Rosja, Rumunia, Szwecja, Węgry, Włochy, Ukraina, USA i Polska. Przegląd skierowany był do osób z dysfunkcją wzroku – niewidomym lub niedowidzącym, którzy są utalentowanymi wokalistami, a nie mieli możliwości zaistnienia w środowisku muzycznym. Prezentacja finałowych utworów odbyła się w poniedziałek i wtorek w Radiu Kraków.

W Teatrze im. Słowackiego odbył się koncert galowy, pod koniec którego jury ogłosiło werdykt - tym samym przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pierwsze miejsce zajął Litwin Grazvydas Sidiniauskas, drugie miejsce zdobyła Polka Anna Rossa, a trzecie Silvia Mattia z Włoch. Nagrodę publiczności otrzymał Łukasz Żelechowski. Na najlepszych czekała nagroda w postaci profesjonalnej sesji nagraniowej. W trakcie trwania festiwalu zorganizowane zostały także spotkania promujące wiedzę o istocie wczesnego wykrywania wad wzroku oraz konieczności regularnych badań przez osoby obciążane ryzykiem utraty wzroku.

21.11.2013 r. odbyło się spotkanie ze studentami Sopockiej Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Studenci otrzymali informacje dotyczące ulg i uprawnień dla studentów niepełnosprawnych, a także placówek pomocowych, darmowych porad prawnych oraz wsparcia finansowego. W samym SWPS studiuje ok. 30 niepełnosprawnych studentów, którzy w ramach spotkania otrzymali w formie prezentacji najważniejsze informacje oraz szczegółową wiedzę na tematy najbardziej frapujące: m.in. możliwość przełożenia sesji bądź eksternistycznego zdawania egzaminów ze względu na pobyty w szpitalu bądź turnusy rehabilitacyjne. Mimo, iż większość wiadomości dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych na wyższej uczelni jest powszechnie dostępna, uczestników zdziwił fakt, że osoby niepełnosprawne na SWPS-ie zwolnione są z opłat za kserowanie notatek bądź maja możliwość dłuższego wypożyczania książek.

W dniu 22.10.2013 r. w Punkcie Informacji w Cieszynie doradcy przeprowadzili spotkanie informacyjne dot. pomocy GOPS, MOPS i PCPR dla osób niepełnosprawnych. Uczestnikami spotkania było 18 osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Omówiono pomoc MOPS i GOPS a przede wszystkim takie zagadnienia jak:

 1. Aktywny samorząd 2013,
 2. Likwidacja barier funkcjonalnych,
 3. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
 4. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 5. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 6. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego,
 7. Świadczenia dla ON z poszczególnym stopniem niepełnosprawności – świadczenia pieniężne – zasiłki – świadczenia niepieniężne – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 8. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

W Krakowie rusza projekt pt.: „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy” realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Skierowany on jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem w wieku 16-30 lat. Kryterium udziału w projekcie jest także nie korzystanie z innej formy aktywizacji zawodowej. Celem projektu jest objęcie indywidualnym, kompleksowym wsparciem osób z niepełnosprawnością, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych. Niektóre z form pomocy przewidzianych w projekcie to: doradztwo zawodowe, wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, szkolenia i praktyki zawodowe, staże rehabilitacyjne, podjęcie zatrudnienia, pomoc w kontynuacji nauki, wsparcie psychologiczne czy warsztaty dla rodzin i opiekunów.

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnych, przystąpieniem do istniejących już spółdzielni bądź zatrudnieniem w spółdzielni do rekrutacji w ramach projektu dot. dotacji i wsparcia pomostowego finansowo – doradczego.
W ofercie projektu zawiera się:

 • 80 godzinne szkolenie nt. ” Zasad zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej”,
 • doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie tworzenia biznes planu,
 • wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej,
 • dotacja finansowa spółdzielni socjalnej,
 • wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy,
 • wsparcie indywidualnego opiekuna,

Rekrutacja trwa do 1 października 2013 r.

W Krakowie rusza kolejna już VII edycja konkursu „ Kraków bez barier”. Celem konkursu jest promowanie obiektów i przestrzeni dostępnych dla wszystkich a szczególnie dla osób mających problem z poruszaniem się: osób z niepełnosprawnością, osób starszych, rodziców z wózkami. W konkursie obowiązują cztery kategorie: obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne i obiekty zabytkowe oraz elementy przestrzeni publicznej. Zgłoszenie obiektów i miejsc godnych wyróżnienia można składać do 31 października br.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne na spotkanie informacyjne połączone ze szkoleniem, które odbędzie się 19.11.2013 r. o godz. 10.00 w sali 108 Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, jakie prawa oraz ulgi przysługują osobom niepełnosprawnym oraz uzyskają informację na temat placówek pomocowych na terenie Trójmiasta. Spotkanie poprowadzi Doradca z Punktu Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku.