Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Naj­now­szy biuletyn

Miło nam poin­for­mo­wać, że uka­zał się naj­now­szy biu­le­tyn infor­ma­cyj­ny Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz.

W nim, jak zwy­kle, aktu­al­no­ści, cie­ka­wost­ki z życia OzN i senio­rów, syl­wet­ki wybra­nych osób, prak­tycz­ne pora­dy i wie­le innych artykułów.

Moż­na go prze­czy­tać pod TYM lin­kiem

Zapra­sza­my do lektury!