Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Echa powo­ła­nia Unii na Rzecz Dostępności

– Cie­szy mnie fakt, że stwo­rzo­ny został zwią­zek sto­wa­rzy­szeń, któ­ry będzie two­rzył warun­ki do peł­ne­go i aktyw­ne­go udzia­łu w życiu spo­łecz­nym osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, senio­rów i osób o szcze­gól­nych potrze­bach – napi­sał w liście do Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych Piotr Borys, sekre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Spor­tu i Turystyki.

Ponad­to 11 czerw­ca pre­zes KSON Sta­ni­sław Schu­bert został powo­ła­ny na człon­ka Rady Dostęp­no­ści przy Mini­ster­stwie Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej. Gratulujemy!