Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapi­sy na wizy­tę studyjną

Fot. wikipedia.pl

Fun­da­cja Ład­ne Histo­rie zapra­sza na kolej­ną wizy­tę stu­dyj­ną. – Tym razem zapla­no­wa­li­śmy spływ kaja­ko­wy w oko­li­cach Bar­da na Dol­nym Ślą­sku oraz wyciecz­kę gór­ską — Park Gór Sto­ło­wych, Jagod­na – czy­ta­my w komunikacie.

TER­MIN WIZY­TY — 26–28.07.2024r.

ZAPI­SY — W związ­ku z ogra­ni­czo­ną licz­bą miejsc obo­wią­zu­ją zapi­sy poprzez for­mu­larz zgło­sze­nio­wy: https://forms.gle/CPCDZC9gm11bMHd48