Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 01/05/2024 (druk biuletynu)

Jele­nia Góra, dnia 18.05.2024

PRO­TO­KÓŁ znaj­du­je się TUTAJ