Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dzię­ki temu pro­gra­mo­wi zyska­ją oso­by z niepełnosprawnością!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że dzię­ki środ­kom pozy­ska­nym przez Urząd Mia­sta Jele­nia Góra z Mini­ster­stwa Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych roz­po­czął reali­za­cję kolej­ne­go pro­gra­mu asy­sten­tu­ry oso­bi­stej dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Pro­gram obej­mu­je wspar­cie dla 17 bene­fi­cjen­tów, w tym dwóch dzie­ci, a jego łącz­na kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 396 166,82 złotych.

Celem pro­gra­mu jest zapew­nie­nie indy­wi­du­al­nej pomo­cy oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścią w codzien­nym funk­cjo­no­wa­niu, zwięk­sze­nie ich samo­dziel­no­ści oraz popra­wa jako­ści życia. Asy­sten­ci oso­bi­sty będą wspie­rać bene­fi­cjen­tów w róż­nych aspek­tach, takich jak pomoc w czyn­no­ściach domo­wych, towa­rzy­sze­nie pod­czas wizyt lekar­skich, czy wspar­cie w uczest­nic­twie w życiu społecznym.

Jeste­śmy dum­ni, że może­my kon­ty­nu­ować nasze dzia­ła­nia w tym zakre­sie, reali­zu­jąc kolej­ny pro­jekt wspie­ra­ją­cy oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią w naszej spo­łecz­no­ści. Dzię­ki temu pro­gra­mo­wi może­my real­nie wpły­nąć na popra­wę jako­ści życia naszych bene­fi­cjen­tów, poma­ga­jąc im w codzien­nych wyzwa­niach i pro­mu­jąc ich niezależność.

Poprzez wspar­cie MRiPS oraz UM Jele­nia Góra razem budu­je­my bar­dziej inklu­zyw­ną i przy­ja­zną spo­łecz­ność dla wszyst­kich miesz­kań­ców Jele­niej Góry.

AsystentOsobistyOsobyzNiepelnosprawonoscia2024 #Kar­ko­no­ski­Sej­mi­kO­sob­Nie­pel­no­spraw­nych #Urzad­Mia­sta­Je­le­nia­Go­ra #Mini­ster­stwo­Ro­dzi­ny­ipo­li­ty­ki­Spo­łecz­nej #Projekty2024