Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, ich rodzin i opiekunów

Archi­die­ce­zja Wro­cław­ska zapra­sza na X Piel­grzym­kę Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Odbę­dzie się ona 24 sierp­nia w Hen­ry­ko­wie. To wieś nie­da­le­ko Wrocławia.

Spo­tka­nie zacznie się o godzi­nie 11.00, a skoń­czy o godzi­nie 16.00. – Na spo­tka­nie zapra­sza­my oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, ich rodzi­ny i opie­ku­nów – doda­je ks. Kamil Kasz­te­lan, asy­stent die­ce­zjal­ny. – Zapra­sza­my tak­że gru­py z para­fii, z domów pomo­cy spo­łecz­nej, z warsz­ta­tów tera­pii zaję­cio­wej, ze szkół spe­cjal­nych i z ośrod­ków pomo­cy społecznej.

Jeśli masz swo­je pra­ce pla­stycz­ne i chcesz je poka­zać innym, zabierz te pra­ce na spotkanie.

Możesz też poka­zać, jak tań­czysz lub śpie­wasz. Jeśli chcesz wystą­pić, poproś mamę, tatę albo opie­ku­na, żeby Cię zgło­sił do orga­ni­za­to­rów. Twój występ może trwać 10–15 minut.

Plan spo­tka­nia to:

- o godzi­nie 10.00 otwo­rzy­my recepcję

- o godzi­nie 11.00 będzie różaniec

- o godzi­nie 11.30 będzie msza święta

- o godzi­nie 12.45 będzie poczęstunek

- o godzi­nie 13.30 zaczną się poka­zy prac pla­stycz­nych i wystę­py. W tym cza­sie możesz też

coś zjeść, pójść na pik­nik lub bawić się i roz­ma­wiać z innymi

- o godzi­nie 16.00 spo­tka­nie się skończy

Dla rodzi­ców i opiekunów

Zgło­sze­nia – do 20.08.2023:

- e‑mailem na adres: pon.archidiecezja.wroc@gmial.com

- przez tele­fon: 697 542 405