Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wie­czór marzeń we wro­cław­skim zoo

Jak co roku Zoo Wro­cław zapra­sza do udzia­łu w „Dre­am Night at the zoo”.

Wyda­rze­nie zacznie się 6 czerw­ca 2024 roku o godzi­nie 18.00 i potrwa do godzi­ny 21.00.

Wię­cej infor­ma­cji na temat funk­cjo­no­wa­nia ogro­du na www.zoo.wroclaw.pl