Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Webi­na­ry w ramach akcji “I’m Just Like You”

W ramach mie­sią­ca wal­ki z dys­kry­mi­na­cją osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, przy­go­to­wa­li­śmy serię Webi­na­rów, pro­wa­dzo­nych przez tre­ne­rów KSON. Zbior­czo pre­zen­tu­je­my je poni­żej:


Webi­nar z Ewe­li­ną Bon­dy­rą-Łucz­ką, psy­cho­lo­giem KSON
Tre­ning umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych. Jak pra­co­wać z dru­gim człowiekiem. 

Webi­nar z Mar­tą Chro­bak, psy­cho­lo­giem KSON
Poczu­cie wła­snej war­to­ści i jej wpływ na umie­jęt­no­ści pra­cy w zespo­le i budo­wa­nia relacji 

Webi­nar z Janem Dudą, dorad­cą zawo­do­wym KSON
Auto­pre­zen­ta­cja jako istot­na umie­jęt­ność w pozy­ska­niu pra­cy. Jak się odpo­wied­nio zapre­zen­to­wać pod­czas roz­mo­wy kwalifikacyjnej. 

Webi­nar z Agniesz­ką Marzec, tre­ne­rem pra­cy i dorad­cą zawo­do­wym KSON
Temat: Jak osią­gnąć cele zawo­do­we w obsza­rze roz­wo­ju zawo­do­we­go. Mapa celów jako narzę­dzie kre­owa­nia prze­strze­ni zawodowej.