Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sta­bil­ne zatrud­nie­nie w ramach kam­pa­nii “Jestem taki jak ty”

Kon­fe­ren­cja “I am just like You. Sta­bil­ne Zatrud­nie­nie” – sta­że w admi­ni­stra­cji publicz­nej szan­są na roz­wój zawodowy!

Orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji „I am just like You”. Sta­bil­ne Zatrud­nie­nie- sta­że w admi­ni­stra­cji publicz­nej szan­są na roz­wój zawo­do­wy”, któ­ra odby­ła się 23.05.3024r. w hote­lu Arche w War­sza­wie, był Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Pod­czas kon­fe­ren­cji zosta­ły pod­su­mo­wa­ne pod­ję­te dzia­ła­nia w ramach pro­gra­mu Sta­bil­ne Zatrud­nie­nie. Uczest­ni­cy mie­li oka­zję dowie­dzieć się, jakie kon­kret­nie korzy­ści przy­nio­sła kam­pa­nia „I am just like You”, sku­pia­ją­ca się na pro­mo­cji sta­bil­ne­go zatrud­nie­nia i moż­li­wo­ści odby­wa­nia sta­ży w admi­ni­stra­cji publicz­nej. Dzię­ki pro­gra­mo­wi moż­li­we jest zwięk­sze­nie szans na roz­wój zawo­do­wy, zdo­by­cie cen­ne­go doświad­cze­nia oraz posze­rze­nie kom­pe­ten­cji w obsza­rze admi­ni­stra­cji publicznej.

Pod­czas kon­fe­ren­cji „I am just like You” zosta­ły przed­sta­wio­ne dobre prak­ty­ki oraz dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce inte­gra­cję zawo­do­wą osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, w tym pro­gra­my sta­żo­we w admi­ni­stra­cji publicz­nej. Sta­że te sta­no­wi­ły dosko­na­łą oka­zję dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi do zdo­by­cia doświad­cze­nia zawo­do­we­go, roz­wo­ju kom­pe­ten­cji oraz budo­wa­nia swo­jej karie­ry zawo­do­wej. Celem kon­fe­ren­cji było rów­nież umoż­li­wie­nie wymia­ny wie­dzy i doświad­czeń mię­dzy róż­ny­mi śro­do­wi­ska­mi oraz budo­wa­nie dia­lo­gu i współ­pra­cy pomię­dzy róż­ny­mi pod­mio­ta­mi zaan­ga­żo­wa­ny­mi w inte­gra­cję zawo­do­wą osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. War­tość doda­ną kon­fe­ren­cji było pozna­nie nowych moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia dla OzN oraz budo­wa­nie spo­łecz­nej akcep­ta­cji dla takich form zatrud­nie­nia. Był to waż­ny krok w kie­run­ku eli­mi­na­cji barier i dys­kry­mi­na­cji, z któ­ry­mi czę­sto bory­ka­ją się oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na ryn­ku pracy.

Kon­fe­ren­cja “I am just like You”. Sta­bil­ne zatrud­nie­nie – sta­że w admi­ni­stra­cji publicz­nej szan­są na roz­wój zawo­do­wy, była istot­nym wyda­rze­niem, któ­re przy­czy­ni­ło się do popra­wy sytu­acji osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na ryn­ku pra­cy. Udział przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji publicz­nych, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, wnio­sły cen­ne spo­strze­że­nia i suge­stie do dys­ku­sji. Pod­czas spo­tka­nia były wspo­mnia­ne pla­ny na przy­szłość oraz już usta­lo­ne cele i dzia­ła­nia, któ­re KSON zamie­rza pod­jąć w kolej­nych miesiącach.

Spo­tka­nie było też oka­zją do uho­no­ro­wa­nia tych Insty­tu­cji, któ­re zre­ali­zo­wa­ły wszyst­kie sta­że w pro­gra­mie „Sta­bil­ne Zatrud­nie­nie”. Wyróż­nio­no i wrę­czo­no sta­tu­et­ki oso­bom repre­zen­tu­ją­cym insty­tu­cje publicz­ne, za ich wkład w orga­ni­za­cję sta­ży oraz za pomoc w zna­le­zie­niu odpo­wied­nich miejsc dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią . Dzię­ki takim ini­cja­ty­wom OzN mogą zdo­by­wać cen­ne doświad­cze­nie i roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści zawo­do­we, co przy­czy­nia się do popra­wy ich szans na ryn­ku pra­cy. Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że pierw­sze sta­tu­et­ki za “Wal­kę z Dys­kry­mi­na­cją Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” w ramach pro­gra­mu „Sta­bil­ne Zatrud­nie­nie” tra­fi­ły do:

  1. Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej
  2. Mini­ster­stwa Kli­ma­tu i Środowiska
  3. Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego
  4. Urzę­du Trans­por­tu Kolejowego
  5. Pod­la­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Białymstoku
  6. Lubel­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Lublinie
  7. Kujaw­sko Pomor­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Bydgoszczy
  8. Głów­ne­go Inspek­to­ra­tu Jako­ści Han­dlo­wej Arty­ku­łów Rol­no – Spożywczych
  9. Głów­ne­go Inspek­to­ra­tu Farmaceutycznego
  10. Głów­ne­go Inspek­to­ra­tu Trans­por­tu Drogowego

Dzię­ki ich zaan­ga­żo­wa­niu, uda­ło się zre­ali­zo­wać sta­że zawo­do­we dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, co sta­no­wi­ło waż­ny krok w kie­run­ku inte­gra­cji i rów­no­ści na ryn­ku pra­cy. Był to rów­nież waż­ny moment dla wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych stron, ponie­waż poka­zu­je, że współ­pra­ca mię­dzy admi­ni­stra­cją publicz­ną a orga­ni­za­cja­mi dzia­ła­ją­cy­mi na rzecz OzN może przy­nieść pozy­tyw­ne efek­ty i otwo­rzyć nowe moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia. Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych jest dum­ny z osią­gnięć pro­jek­tu i zmo­ty­wo­wa­ny do dal­sze­go dzia­ła­nia na rzecz inklu­zji spo­łecz­nej i rów­nych szans dla OzN.

Wię­cej zdjęć w gale­rii na naszym pro­fi­lu na facebooku.

***

Reali­zo­wa­ne przez KSON pro­jek­ty ADEPT+ i PRAK­TY­KANT+ w ramach pro­gra­mu “Sta­bil­ne Zatrud­nie­nie”, finan­so­wa­ne ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych, mają na celu pod­nie­sie­nie wskaź­ni­ka zatrud­nie­nia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w admi­ni­stra­cji publicz­nej. Celem głów­nym pro­gra­mu jest zwięk­sze­nie szans na wej­ście osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią (OzN) na otwar­ty rynek pra­cy, przede wszyst­kim w admi­ni­stra­cji publicz­nej poprzez udzie­le­nie wszech­stron­ne­go i pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia, zapla­no­wa­nie i wdro­że­nie indy­wi­du­al­nej ścież­ki karie­ry zawo­do­wej oraz pod­nie­sie­nie kwa­li­fi­ka­cji zawodowych.