Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Fre­eSty­le Libre 2 od pod­staw — bez­płat­ne szkolenie

Zdję­cie: freepik.com

Jeśli masz pyta­nia doty­czą­ce dzia­ła­nia sys­te­mu cią­głe­go moni­to­ro­wa­nia gli­ke­mii: sen­so­ra, funk­cjo­no­wa­nia apli­ka­cji Fre­eSty­le Libre­Link czy dostęp­nych funk­cji zapisz się na bez­płat­ne szko­le­nie i sko­rzy­staj z doświad­cze­nia oso­by, któ­ra od wie­lu lat sto­su­je sys­tem Fre­eSty­le Libre 2.

Szko­le­nie instruk­ta­żo­we — Samo­kon­tro­la cukrzy­cy przy pomo­cy sys­te­mu Fre­eSty­le Libre 2 – od pod­staw odbę­dzie się 30 maja w godz. 19:00–20:00.

W trak­cie spo­tka­nia oprócz wie­lu prak­tycz­nych infor­ma­cji jakie otrzy­masz, ist­nie­je moż­li­wość zada­wa­nia pytań.

Har­mo­no­gram szko­le­nia dostęp­ny jest na stro­nie www.Libre.pl w zakład­ce „pierw­sze kro­ki” – link TUTAJ

Masz dodat­ko­we pyta­nia doty­czą­ce sys­te­mu Fre­eSty­le Libre 2? Zadzwoń na bez­płat­ną info­li­nię: 800 500 800,.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz na stro­nie www.Libre.pl.